NIEUW: We zijn ook te vinden in Lasne op afspraak

Algemene verordening gegevensbescherming

PRIVACYVERKLARING

 

 

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over hoe uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt door N.V. GOLD AND FOREX INTERNATIONAL, met maatschappelijke zetel te Zuidstraat 101, 1000 BRUSSEL, en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, onder nummer 0872.944.570 - [email protected] (hierna "GFI").

Door onze website te bezoeken, onze diensten te gebruiken of door producten te kopen die door GFI worden verkocht, gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte gegevens door GFI verzameld, verwerkt en gebruikt worden. Uiteraard steeds binnen de welomschreven grenzen die in onderhavige privacyverklaring worden gespecificeerd.

 

 

 1. INLEIDING

 

De website https://www.goldforex.be/ (de "Website ")is eigendom van en wordt beheerd door GFI

 

De Website biedt toegang tot de volgende diensten/producten:

 

-        de verkoop van goud en beleggingsmetaal;

-        aankoop van goud en beleggingsmetaal;

-        het deposito van goud en beleggingsmetaal.

 

De verwerking van persoonsgegevens door GFI voldoet strikt aan de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (de "Wet ") en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de "AVG ").

 

 1. TOESTEMMING

 

Door gebruik te maken van de Website (de "Gebruiker "), door gebruik te maken van de diensten van GFI of door de aankoop van door GFI verkochte producten (de "Klant "), verklaart de Gebruiker en/of de Klant op de hoogte te zijn van, en zijn/haar toestemming vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig te geven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van onderhavige Privacyverklaring.

 

De toestemming kan ook en in het bijzonder worden gegeven door de Gebruiker en/of de Klant wanneer deze laatste ingaat op het aanbod, de offerte of het voorstel van GFI dat hem/haar is toegezonden en waarin uitdrukkelijk naar onderhavige Privacyverklaring wordt verwezen. Deze toestemming is een conditio sine qua non voor GFI om haar diensten te verlenen en/of haar producten te verkopen aan de Gebruiker en/of Klant.

 

De Gebruiker en/of Klant stemt ermee in dat GFI de persoonsgegevens die hij/zij meedeelt op de Website, op de sociale netwerken van GFI, door enig verzoek aan GFI te doen, of bij het leveren van de door GFI aangeboden diensten en/of producten, verzamelt en verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden.

 

De Gebruiker en/of Klant heeft het recht zijn/haar toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming die tot die intrekking heeft plaatsgevonden.

 

 1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

 

GFI, die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt de doeleinden en de technische en juridische middelen voor de verwerking van deze gegevens en verbindt zich ertoe alle nodige organisatorische maatregelen te nemen om een veilige verwerking te waarborgen die in overeenstemming is met de bovengenoemde nationale en Europese wetgeving.

 

De contactgegevens van GFI kunt u onder punt 15 terugvinden.

 

 1. PERSOONSGEGEVENS

 

In het kader van haar activiteiten verzamelt GFI met name in de volgende gevallen persoonsgegevens:

 

 • Validatie, realisatie en uitvoering van een aankoop, verkoop en/of deposito van goud en/of beleggingsmetalen, of valuta;
 • Het gebruik van het contactformulier op de Website;
 • Bij inschrijving op de nieuwsbrief;
 • Bij het aanvragen van een offerte;
 • Bij contact met GFI via sociale netwerken;
 • Bij enig verzoek aan GFI;
 • Bij het beantwoorden van enig verzoek door GFI;
 • Bij het plaatsen van een bestelling op de website van GFI en/of rechtstreeks aan GFI;
 • In het kader van een commerciële samenwerking met GFI;
 • In het kader van een beoordeling van GFI;

 

Hieronder vallen ook zaken die direct of indirect verband houden met het bovenstaande.

 

De Gebruiker en/of de Klant gaat ermee akkoord, ongeacht het gebruikte medium, inclusief mobiele apparaten, dat GFI de volgende persoonsgegevens kan verzamelen en verwerken in overeenstemming met de voorwaarden en beginselen zoals beschreven in deze privacyverklaring:

 

 • Klantgegevens: naam, voornaam/voornamen, geboortedatum, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, bankgegevens (IBAN- en BIC-nummer, btw-nummer), kopieën van bankkaarten en financiële informatie, identificatiegegevens op sociale netwerken, alle gegevens met betrekking tot de tevredenheid van Klanten en Gebruikers en meer in het algemeen alle informatie die door de Gebruiker en/of Klant wordt verstrekt;

 

 • Gegevens verzameld tijdens het bezoek aan de Website (met name d.m.v. cookies): IP-adres, geografisch gebied van raadpleging, dag en uur van raadpleging, type browser, alle informatie betreffende de door de Gebruiker en/of de Klant geraadpleegde pagina's (URL, navigatietijd);
 • Gegevens verzameld bij de aankoop, verkoop of deposito van goud en beleggingsmetalen en valuta: alle gegevens die nodig en/of nuttig zijn voor de uitvoering door GFI van een aankoop, verkoop of deposito van goud en beleggingsmetalen en valuta, met name:  kopie van betalingsbewijzen, kopie van getekende bonnen, kopie van loonstrookjes, kopie van het bewijs van inkomen en meer in het algemeen alle informatie die de Gebruiker en/of de Klant bij deze gelegenheid hebben verstrekt, waarbij deze lijst als voorbeeld dient.

 

Bovendien verklaart en garandeert GFI aan Gebruikers en/of Klanten dat hun gegevens op een behoorlijke en rechtmatige manier worden verzameld.

 

 1. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

De doeleinden waarvoor GFI persoonsgegevens verwerkt, worden hieronder uiteengezet.

 

GFI gebruikt persoonsgegevens alleen voor de beschreven doeleinden en de daarmee direct of indirect verband houdende doeleinden:

 

5.1.  Nakoming van wettelijke verplichtingen

 

GFI moet voldoen aan talrijke wettelijke en reglementaire verplichtingen en vereisten. Deze verplichtingen kunnen haar verplichten samen te werken met de bevoegde autoriteiten in de ruimste zin en/of met derden en hen in voorkomend geval bepaalde gegevens van Gebruikers en/of Klanten te verstrekken.

 

Deze verplichtingen liggen voornamelijk op de volgende gebieden van wet- en regelgeving:

 

 • De verplichting tot naleving van alle op GFI toepasselijke wetgeving, met name op financieel, fiscaal, boekhoudkundig en sociaal gebied. Deze lijst is niet exhaustief;
 • De verplichting om in te gaan op officiële verzoeken van de autoriteiten, in de ruimste zin van het woord, en met name: financiële, fiscale en justitiële, plaatselijke of buitenlandse. Deze lijst is niet exhaustief;
 • Verplichtingen inzake consumentenbescherming;
 • In voorkomend geval heeft de identificatieplicht betrekking op de ruimere antiwitwaswetgeving.

 

Zoals hierboven vermeld, is de lijst van wettelijke en regelgevende gebieden waarop GFI verplicht is de gegevens van Gebruikers en/of Klanten te verwerken, niet exhaustief en kan deze worden gewijzigd.

 

5.2.  Nakoming van (pre)contractuele verplichtingen

 

De gegevens van Gebruikers en/of Klanten worden ook verwerkt om te reageren op een verzoek van een Gebruiker en/of Klant, en met name in het kader van de sluiting, interpretatie, validering en uitvoering van een overeenkomst, in de ruimste zin, met GFI

 

In dit kader en bij wijze van voorbeeld verwerkt GFI de gegevens van Gebruikers en/of Klanten om:

 

 • Alle verzoeken van Gebruikers en/of Klanten op te volgen en te beantwoorden;
 • Verzoeken aan Gebruikers en/of Klanten te doen in verband met het contract, in de ruimste zin, dat zij met GFI hebben of waarvoor zij in onderhandeling zijn;
 • Een bestand met prospecten aan te maken;
 • De kansen en risico's in verband met een mogelijk contract te beoordelen;
 • De voorwaarden en waarborgen te bepalen waarvan het sluiten van de overeenkomst afhankelijk moet zijn;
 • Elk contract, in de ruimste zin, met GFI uit te voeren.

 

Meer bepaald verwerkt GFI de gegevens van Gebruikers en/of Klanten in het kader van de uitvoering van contracten op de volgende wijze, zonder dat deze lijst exhaustief is:

 

 • Beheer van verzoeken en bestellingen van diensten;
 • Levering van producten;
 • De uitvoering van diensten;
 • De opvolging van diensten en producten;
 • Het centrale beheer van Klanten en/of Gebruikers;
 • De facturering van diensten en producten;
 • Het verzamelen en analyseren van alle gegevens met betrekking tot Klant- en Gebruikerstevredenheid;
 • Het proces en de verrichtingen van gegevensverwerking, van diverse aard, onder meer om rekening te houden met de algemene administratieve en boekhoudkundige verplichtingen van GFI

 

5.3.   Algemene gerechtvaardigde belangen van GFI

 

Wanneer de verwerking niet strikt noodzakelijk is voor een van de bovengenoemde doeleinden, kan GFI de persoonsgegevens van Gebruikers en/of Klanten ook verwerken voor andere doeleinden, die verband houden met de verwezenlijking en de uitoefening van haar gerechtvaardigde belangen.

 

In dit geval streeft GFI echter naar een billijk evenwicht tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en het behoud van de rechten en vrijheden van Gebruikers en/of Klanten, waaronder het recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

 

In dat geval zal GFI Gebruikers en/of Klanten informeren over het gerechtvaardigd belang dat zij nastreeft en transparante informatie verstrekken over de verwerkingsactiviteiten en over de rechten van Gebruikers en/of Klanten.

 

In dit verband kan G.F.I persoonsgegevens verwerken om:

 

 • De diensten en producten van GFI op maat te maken;
 • GFI-personeel op te leiden;
 • De opvolging van taken, werklast, prestaties, enz. te plannen;
 • De bescherming van goederen en personen te verzekeren en te waarborgen, fraude of pogingen tot inbraak, misbruik of andere strafbare feiten te bestrijden;
 • Het bewijsmateriaal gedurende de wettelijk voorgeschreven periode te bewaren;
 • De rechten van GFI en de personen die zij vertegenwoordigt voor de hoven en rechtbanken en andere bevoegde autoriteiten te verdedigen en te beschermen;
 • Haar diensten te verbeteren en haar activiteiten op te volgen;
 • Alle gegevens met betrekking tot de tevredenheid van Klanten en Gebruikers te analyseren (waaronder: meningen, ervaringen, enz.). In dit verband kan GFI genoodzaakt zijn om deze gegevens rechtstreeks of onrechtstreeks mee te delen aan externe dienstverleners (met name, en zonder dat deze lijst exhaustief is: Skeepers (Geverifieerde Beoordelingen) voor het uitvoeren van enquêtes en het in aanmerking nemen van de mening van Klanten en/of Gebruikers, Mailjet en MindBaz voor het versturen van e-mails, AllmySMS voor het versturen van sms’en).
 • Om het gebruik van haar Website te verbeteren via cookies die de Gebruikers- en/of Klantenervaring helpen te verbeteren, zoals uiteengezet in artikel 10 hieronder.
 • Een gebeurtenis uit het verleden of ander historisch feit te analyseren.

 

Deze lijst van gerechtvaardigde belangen van GFI is niet-exhaustief en kan veranderen.

 

5.4.    Specifieke gerechtvaardigde belangen van GFI: reclame en direct marketing

 

GFI kan een segmentatie van Gebruikers en/of Klanten uitvoeren om passende diensten en producten aan te bieden, rekening houdend met de professionele en persoonlijke situatie van Gebruikers en/of Klanten, evenals de diensten en producten die verband houden met Gebruikers en/of Klanten.

 

Voor deze doeleinden kan GFI:

 

 • Het bezoekgedrag op de Website of bij evenementen, beurzen en soortgelijke activiteiten evalueren;
 • Onze interactiegegevens met onze prospects of klanten evalueren;
 • Bepaalde browservoorkeuren van Gebruikers en/of Klanten verzamelen via cookies;
 • Met toestemming van de Gebruiker en/of Klant, informatie, reclame of gepersonaliseerde voorstellen versturen, door middel van direct marketing of nieuwsbrieven.

 

 1. DOORGIFTE EN DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

 

6.1.  Algemeen

 

GFI verkoopt of verhuurt geen persoonsgegevens van Gebruikers en/of Klanten aan derden.

 

GFI maakt de persoonsgegevens van Gebruikers en/of Klanten ook niet bekend aan derden, behalve in de uitzonderlijke situaties die in onderhavige privacyverklaring worden beschreven.

 

GFI deelt de persoonsgegevens van Gebruikers en/of Klanten met medewerkers die nodig zijn om diensten te verlenen die direct of indirect de goede uitvoering van onze diensten mogelijk maken.

 

GFI kan uw persoonsgegevens delen met derden die deze volgens haar instructies, in haar naam en voor haar rekening verwerken (met name, en zonder dat deze lijst exhaustief is: verwerkers voor de verwerking van persoonsgegevens, externe dienstverleners (met name: Skeepers (Geverifieerde Beoordelingen) voor het uitvoeren van enquêtes en het in aanmerking nemen van de mening van Klanten en/of Gebruikers, Mailjet en MindBaz voor het versturen van e-mails, AllmySMS voor het versturen van sms’en). GFI eist dat deze derden uw gegevens verwerken en hun integriteit op passende wijze waarborgen, zowel op het vlak van vertrouwelijkheid als van bewaring.

 

GFI deelt/verstrekt uw gegevens ook in de volgende gevallen:

 

 • Wanneer GFI daartoe verplicht is op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel, in de ruimste zin van het woord, van een overheidsinstantie, een toezichthoudende autoriteit of in het kader van een onderzoek naar een vermoeden van illegale activiteit, waarbij deze opsomming niet-exhaustief is;
 • Wanneer GFI optreedt namens potentiële zakenpartners, kan zij uw gegevens doorgeven in overeenstemming met hun instructies en binnen de grenzen van onderhavige Privacyverklaring.  

 

Wanneer GFI verplicht is de verzamelde persoonsgegevens aan derden door te geven, zorgt zij ervoor dat deze derden voldoen aan de wettelijke verplichtingen en waarborgen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze verplichting is slechts een middelenverbintenis in hoofde van GFI

 

6.2.  Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ("EER")

 

GFI slaat uw gegevens op binnen de EER. Indien GFI verplicht is de gegevens van Gebruikers en/of Klanten internationaal door te geven, zal zij een adequaat beschermingsniveau garanderen door gebruik te maken van de Europese contractuele bepalingen en normen.

 

 1. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS- EN/OF KLANTEN

 

De Gebruikers en/of Klanten kunnen te allen tijde hun rechten doen gelden door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres [email protected].

 

Zodra het verzoek van de Gebruiker en/of Klant is ontvangen, verbindt GFI zich ertoe zo spoedig mogelijk te antwoorden. Meer bepaald, indien de Gebruiker en/of Klant een verzoek indient met betrekking tot de hieronder vermelde rechten, verbindt GFI zich ertoe de gegeven instructies uit te voeren binnen een maximumtermijn van één (1) maand vanaf de ontvangst van het verzoek, waarbij GFI zich ertoe verbindt de Gebruikers en/of Klanten rechtstreeks te informeren over de classificatie van het verzoek en de duur van de verwerking ervan indien deze langer zou zijn dan de verwerkingsperiode van één (1) maand.

 

7.1.  Recht op inzage

 

Overeenkomstig artikel 15 van de AVG kan de Gebruiker en/of Klant van GFI een recht op inzage tot zijn/haar persoonsgegevens verkrijgen. Naast het recht op inzage van de genoemde gegevens heeft de Gebruiker en/of de Klant ook het recht op de volgende informatie:

 

 • De doeleinden van de verwerking;
 • De betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • Een kopie van de persoonsgegevens die GFI over hem/haar bewaart;
 • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers die in derde landen of internationale organisaties zijn gevestigd;
 • Indien mogelijk, de beoogde periode van bewaring van persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt bepaald;
 • Het bestaan van het recht om rectificatie of uitwissing van persoonsgegevens te vragen, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene, of het recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG, en, ten minste in die gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de beoogde gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

 

7.2.  Recht op rectificatie

 

Overeenkomstig artikel 16 van de AVG heeft de Gebruiker en/of de Klant het recht om van GFI zo spoedig mogelijk de rectificatie te verkrijgen van hem/haar betreffende persoonsgegevens die onjuist zijn.

 

De Gebruiker en/of Klant heeft ook het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.

 

Overeenkomstig artikel 19 van de AVG stelt GFI elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van persoonsgegevens, tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

 

De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene desgevraagd informatie over deze ontvangers.

 

7.3.  Recht op gegevenswissing

 

Overeenkomstig artikel 17 van de AVG heeft de Gebruiker en/of de Klant het recht om van GFI zo spoedig mogelijk de wissing van zijn/haar persoonsgegevens te verkrijgen.

 

De Gebruiker en/of Klant heeft het recht de wissing van zijn/haar persoonsgegevens te vragen wanneer:

 • Hij/zij zijn/haar toestemming voor de verwerking intrekt en er geen andere grondslag voor de verwerking is;
 • De persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de verwerking;
 • Hij/zij bezwaar maakt tegen de verwerking, direct-marketingpraktijken of geautomatiseerde besluitvorming;
 • De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

Persoonsgegevens kunnen ook op eigen initiatief door GFI worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op GFI rust, met name op grond van het toepasselijke nationale recht, het recht van de Unie en/of het recht van de lidstaten.

De voorgaande paragrafen zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is:

 

 • Voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of om een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;
 • Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Overeenkomstig artikel 19 van de AVG stelt GFI elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke wissing van persoonsgegevens, tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene desgevraagd informatie over deze ontvangers.

 

7.4.  Recht op beperking van de verwerking

 

Overeenkomstig artikel 18 van de AVG heeft de Gebruiker en/of de Klant het recht om van GFI zo spoedig mogelijk de beperking van de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

 

Indien de verwerking beperkt is, mag GFI, met uitzondering van de opslag van persoonsgegevens, deze uitsluitend verwerken met toestemming van de Gebruiker en/of de Klant, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van wettelijke rechten, om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen, of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

De Gebruiker en/of de Klant kan een beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens verkrijgen indien:

 • De juistheid van de persoonsgegevens door de Gebruiker en/of de Klant wordt betwist, gedurende een periode die GFI in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 • De verwerking onrechtmatig is en de Gebruiker en/of Klant bezwaar maakt tegen de wissing ervan en in plaats daarvan beperking van het gebruik ervan eist;
 • GFI de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar ze nog wel nodig zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • De Gebruiker en/of Klant bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de Gebruiker en/of Klant.

 

Overeenkomstig artikel 19 van de AVG stelt GFI elke ontvanger in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene desgevraagd informatie over deze ontvangers.

 

7.5.  Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

 

In overeenstemming met artikel 20 van de AVG heeft de Gebruiker en/of Klant het recht om van GFI de hem/haar betreffende persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, d.w.z. een vorm die de Gebruiker en/of Klant in staat stelt zijn/haar gegevens opnieuw te gebruiken. De Gebruiker en/of de Klant heeft ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat GFI dit belemmert in de gevallen waarin de genoemde AVG voorziet.

 

Wanneer de Gebruiker en/of Klant zijn/haar recht op overdraagbaarheid van de gegevens overeenkomstig het bovenstaande lid uitoefent, heeft hij/zij het recht zijn/haar persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

 

De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid van de gegevens laat het recht op wissing van gegevens onverlet. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens laat de rechten en vrijheden van derden onverlet.

 

7.6.  Recht van bezwaar

 

Overeenkomstig artikel 21 van de AVG heeft de Gebruiker en/of Klant het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens op gronden die verband houden met zijn/haar bijzondere situatie, met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen.

 

GFI zal niet langer persoonsgegevens verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker en/of de Klant, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft de Gebruiker en/of Klant het recht om te allen tijde bij GFI bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de Gebruiker en/of Klant bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

 

7.7.  Geautomatiseerde individuele besluitvorming

 

Gebruikers en/of Klanten hebben het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerde besluitvorming die voor hen rechtsgevolgen heeft of hen op soortgelijke wijze ernstig treft.

 

Dit recht bestaat echter niet indien de geautomatiseerde individuele besluitvorming: noodzakelijk is voor het sluiten of ondertekenen van de overeenkomst tussen GFI en de Gebruiker en/of Klant; toegestaan is door het recht van de Europese Unie of het Belgische recht; indien GFI de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker en/of Klant heeft verkregen.


In elk geval past GFI passende maatregelen toe om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van Gebruikers en/of Klanten te beschermen.

 

7.8.  Uitoefenen van uw rechten

 

GFI neemt alle nodige maatregelen om Gebruikers en/of Klanten in staat te stellen hun rechten kosteloos uit te oefenen. Indien een verzoek echter kennelijk ongegrond of buitensporig is (bijvoorbeeld vanwege het repetitieve karakter), behoudt GFI zich het recht voor een redelijke vergoeding in rekening te brengen of het verzoek te weigeren.

 

Om zijn/haar rechten uit te oefenen, moet de Gebruiker en/of de Klant een gedateerd en ondertekend verzoek sturen naar het postadres van GFI of naar het e-mailadres dat in de inleiding wordt vermeld. Dit verzoek moet vergezeld zijn van een identiteitsbewijs, bij voorkeur een kopie van de identiteitskaart.

 

Indien het verzoek aan alle voorwaarden voldoet, is GFI verplicht er binnen een maand na ontvangst aan te voldoen. Afhankelijk van de complexiteit van uw aanvraag kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.

 

Indien GFI besluit het verzoek niet in te willigen, stelt zij de aanvrager daarvan binnen een maand in kennis, met opgave van de redenen waarom het verzoek niet is ingewilligd.

 

De Gebruiker en/of de Klant moeten een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit of in beroep gaan bij de rechter indien hij/zij het niet eens is met de beslissing.

 

7.9.  Recht om een klacht in te dienen

 

De Gebruiker en/of de Klant heeft het recht een klacht in te dienen over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door GFI bij de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie hieromtrent vindt u op de volgende website: www.privacycommission.be.

 

De Gebruiker en/of de Klant kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn/haar woonplaats.

 

 1. BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT VERPLICHTINGEN TER BESTRIJDING VAN HET WITWASSEN VAN GELD

 

De activiteit van GFI impliceert een verhoogde waakzaamheid ten aanzien van de verrichtingen van haar Gebruikers en/of Klanten. Deze verhoogde waakzaamheid vereist dat zij vermoedens van witwassen naar eigen goeddunken meldt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (de "CFI ") en dit overeenkomstig de artikelen 47 en volgende van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (SWG/FT-wet).

 

Artikel 55 van de SWG/FT-wet verbiedt het openbaar maken van het al dan niet afleggen van een dergelijke verklaring aan de CFI.

 

Artikel 65 van de SWG/FT-wet bepaalt dat de Gebruiker en/of Klant niet rechtstreeks van zijn/haar rechten kan genieten:

-        inzage,

-        rectificatie,

-        vergetelheid,

-        overdraagbaarheid van de gegevens,

-        bezwaar,

-        niet te worden geprofileerd of in kennis te worden gesteld van inbreuken op de beveiliging.

 

De rechten van Gebruikers en/of Klanten worden indirect uitgeoefend: zij worden verzocht contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de "GBA ") hetzij per post naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, of per e-mail naar [email protected].

 

De GBA neemt contact op met de CFI, die de uitoefening van de rechten van Gebruiker en/of Klant goedkeurt of afwijst.

 

 1. VERPLICHTING OM DE NBB IN KENNIS TE STELLEN VAN HET SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST

 

GFI is verplicht, overeenkomstig de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, het centraal aanspreekpunt op de hoogte te brengen van het bestaan van uw contract.

 

Het Centraal Aanspreekpunt (CAP) is een register met bankrekeningnummers en soorten contracten die natuurlijke en rechtspersonen, al dan niet gedomicilieerd in België, aanhouden bij financiële instellingen in België.

 

9.1.  Doel van de opgave van informatie

 

Voor zover wettelijk toegestaan moet GFI de volgende gegevens aan het CAP verstrekken en bijwerken:

 

 • Bepaalde identificatiegegevens van Gebruikers en/of Klanten en hun volmachthebbers;
 • Het bestaan van één of meer door GFI verrichte financiële transacties met contant geld, waarbij contant geld is gestort of opgenomen door of namens de Gebruiker en/of de Klant en, in het laatste geval, de identiteit van de natuurlijke persoon die het geld daadwerkelijk heeft gestort of ontvangen namens die klant, alsmede de datum daarvan;
 • Het bestaan of de beëindiging van een contractuele relatie met de klant, alsmede de datum ervan, met betrekking tot elk van de soorten financiële overeenkomsten die in de wet worden opgesomd.

                

9.2.  Uitoefenen van uw rechten

 

Het CAP wordt beheerd door de Nationale Bank van België (NBB).

 

Natuurlijke personen kunnen een gratis overzicht van de op hun naam geregistreerde gegevens aanvragen bij het CAP door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek.

 

Het dossier van de aanvrager moet de volgende elementen bevatten:

 

 • Een duidelijk leesbare fotokopie van beide zijden van de identiteitskaart of, bij gebrek hieraan, van een alternatief document, van de persoon die de aanvraag ondertekent;
 • De noodzakelijke identificatiegegevens: naam, officiële voornaam, geboortedatum, volledig adres.

 

Op basis van de verstrekte informatie heeft de Gebruiker en/of de Klant de mogelijkheid om eventuele aan GFI meegedeelde fouten te laten corrigeren of wissen.

 

Behalve in het geval van zware fout of frauduleuze bedoelingen kan GFI niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verstrekken van deze informatie, aangezien dit wettelijk verplicht is.

 

 

 

 1. COOKIES

 

GFI gebruikt cookies op haar Website. Door gebruik te maken van de Website https://www.goldforex.be/ gaat de Gebruiker en/of Klant uitdrukkelijk akkoord met het beheer van cookies zoals beschreven in onderhavig artikel.

 

10.1.              Wat is een cookie?

 

Een cookie (de "Cookie") is een stukje gegevens of tekst dat op een computer of mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer een Gebruiker en/of Klant een website bezoekt. De cookie is een unieke code die een kleine hoeveelheid informatie bevat die het mogelijk maakt de "browser" te herkennen wanneer de Gebruiker en/of Klant een website bezoekt en wanneer hij/zij daarna terugkeert naar dezelfde website. Cookies kunnen dus informatie bevatten over het surfgedrag of de Gebruiker en/of Klant bij een volgend bezoek als bezoeker herkennen.

 

Cookies hebben meestal een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer de browser wordt gesloten (sessiecookies), terwijl andere gedurende langere tijd op het apparaat blijven, soms zelfs tot ze handmatig worden verwijderd (permanente cookies). In elk geval worden de cookies slechts zolang bewaard als nodig is om het doeleinde te bereiken.

 

10.2.              Waarom gebruikt GFI cookies?

 

Cookies zorgen voor een betere interactie tussen de bezoeker en de Website. De op uw apparaat opgeslagen informatie wordt bewaard voor de duur van uw bezoek aan onze Website en maakt het mogelijk uw taalkeuze te bewaren en de Website dienovereenkomstig aan te passen. De registratie van bepaalde gegevens stelt ons ook in staat bepaalde statistische gegevens over de gebruikers van onze Website te verwerken en een gebruikersprofiel op te stellen dat zal worden gebruikt om onze bezoekers een meer gepersonaliseerde surfervaring te bieden.

 

10.3.              Welke soorten cookies worden gebruikt op https://www.goldforex.be/?

 

GFI vestigt de aandacht van de gebruikers op het feit dat de volgende cookies worden gebruikt bij het surfen op haar site:

 

 • Technische cookies: cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Website. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld en het gebruik ervan vereist geen voorafgaande toestemming;

 

 • Functionele cookies: cookies die het gebruik van de Website vergemakkelijken door bepaalde ingevoerde keuzes te bewaren (bv. taal of regio). Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld en het gebruik ervan vereist geen voorafgaande toestemming;

 

 • Analytische cookies: cookies die informatie verzamelen over het gebruik van de Website (zoals welke pagina's/functies de Gebruiker en/of Klant het meest bezoekt). Voor het gebruik van deze cookies is voorafgaande toestemming nodig;

 

 • Targeting of advertising cookies: cookies die worden gebruikt om advertenties aan te bieden die relevanter zijn voor de interesses van de Gebruiker en/of Klant, op basis van een analyse van zijn/haar surfgedrag. Voor het gebruik van deze cookies is voorafgaande toestemming nodig.

 

10.4.              Configuratie-instellingen van de cookies

 

De instellingen van de cookies kunnen per browser verschillen. Het beheer ervan wordt beschreven in het helpmenu van de gebruikte browser.

 

De Gebruiker en/of Klant kan de installatie van cookies weigeren of verwijderen door de hieronder beschreven procedures te volgen, afhankelijk van de browser:

 

 

Indien de Gebruiker en/of de Klant beslist om de cookies te deactiveren, kan hij/zij verder surfen op de Website, maar GFI kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele slechte werking van de Website als gevolg van deze handeling. Wij vestigen specifiek de aandacht van de Gebruiker en/of de Klant op dit punt.

 

Indien de Gebruiker en/of Klant cookies wenst te verwijderen, worden ook de instellingen of voorkeuren die door deze cookies worden gecontroleerd, verwijderd. Het verwijderen van cookies kan de optimale navigatie en functionaliteit van de Website beïnvloeden.

 

10.5.              Toestemming voor het gebruik van cookies

 

Door gebruik te blijven maken van https://www.goldforex.be/ verklaart de Gebruiker en/of Klant dat hij/zij de voorwaarden van onderhavig artikel over cookies heeft gelezen en akkoord gaat met het gebruik van cookies zoals hierboven uiteengezet. In geen geval mogen de op de Website gebruikte cookies worden gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen zonder toestemming van de Gebruiker.

 

 1. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN GFI

 

De website https://www.goldforex.be/ kan links bevatten naar andere websites van derden die niet aan GFI verbonden zijn. In dit geval wijst GFI alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud ervan en de naleving van de wet en de AVG.

 

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geven voor het verstrekken van persoonsgegevens op de Website aan minderjarigen onder de 16 jaar. GFI kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier toestemming niet daadwerkelijk wordt gedekt door die van hun wettelijke vertegenwoordigers. GFI zal geen persoonsgegevens verwerken indien de Gebruiker en/of Klant aangeeft jonger te zijn dan 16 jaar.

 

GFI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of diefstal van gegevens, met name als gevolg van virussen of cyberaanvallen.

 

 1. OPSLAGPERIODE VAN DE GEGEVENS

 

GFI bewaart de persoonsgegevens van Gebruikers en/of Klanten slechts gedurende de tijd die redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt, welke doeleinden hierboven in artikel 5 zijn vermeld. GFI zorgt er ook voor dat de verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot wat strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking en de navolging van deze doeleinden. Hetzelfde geldt wanneer de gegevens rechtstreeks of onrechtstreeks worden meegedeeld aan externe dienstverleners (met name, en zonder dat deze opsomming exhaustief is: Skeepers (Geverifieerde Beoordelingen) voor het uitvoeren van enquêtes en het in aanmerking nemen van de mening van Klanten en/of Gebruikers, Mailjet en MindBaz voor het versturen van e-mails, AllmySMS voor het versturen van sms’en).

 

 1. BEVEILIGING

 

GFI doet alle redelijke inspanningen om uw persoonsgegevens veilig te houden.

 

GFI verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de veiligheid van de verzamelde persoonsgegevens van haar Gebruikers en/of Klanten te waarborgen door er met name voor te zorgen dat het aantal personen dat toegang heeft tot deze gegevens beperkt blijft tot wat GFI noodzakelijk acht om haar doeleinden te verwezenlijken.

 

GFI verbindt zich er tevens toe de maatregelen te nemen die zij nodig acht om eventuele inbraken door derden of ongewenste personen tegen te gaan. GFI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit fouten en nalatigheden van de Gebruiker en/of Klant. Indien de gegevens worden meegedeeld aan commerciële partners en/of verwerkers, verbindt GFI zich ertoe ervoor te zorgen dat deze tussenpersonen passende maatregelen nemen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen.

 

Indien er, ondanks de inspanningen van GFI, toch een inbreuk op de persoonsgegevens plaatsvindt die een hoog risico voor de rechten en vrijheden kan vormen, zal GFI de betrokken Gebruiker en/of Klant onmiddellijk op de hoogte brengen, tenzij:

 • GFI passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen heeft genomen en dat deze maatregelen zijn toegepast op de persoonsgegevens waarop de inbreuk betrekking heeft;
 • GFI achteraf maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat het hoge risico zich in de toekomst niet kan herhalen;
 • De mededeling onevenredige inspanningen van GFI zou vergen, in welk geval openbare mededeling of een soortgelijke maatregel kan volstaan.

Zodra GFI kennis krijgt van een inbreuk, zal zij u binnen een redelijke termijn over volgende elementen informeren:

 • De aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
 • De naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt;
 • De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;
 • De voorgestelde of genomen maatregelen om de inbreuk te verhelpen en de negatieve gevolgen ervan te beperken.

 

 1. WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING

 

GFI behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen of bij te werken om te voldoen aan wettelijke vereisten. De Gebruiker en/of Klant wordt daarom verzocht deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen.

 

 1. CONTACT

 

U kunt met GFIcontact opnemen voor inlichtingen, de uitoefening van rechten of voor een klacht:

 

 • Per telefoon: +32 (0)2/513.92.40
 • Per e-mail:

-        [email protected] of

-        [email protected]

 • Per post: Zuidstraat 101, 1000 BRUSSEL

 

 

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens

De heer Nicolas Portello