Algemene verordening gegevensbescherming

 

 

BELEID "PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN" VAN G.F.I.

 

 

U heeft een overeenkomst getekend of overweegt een overeenkomst te tekenen met betrekking tot onze activiteit met ons of een van onze medewerkers. In dit verband hebt u het recht om te weten onder welke voorwaarden uw persoonsgegevens worden verwerkt, en om het gebruik ervan te controleren. Het concept van persoonsgegevens is breed en omvat alle soorten informatie over u, als direct of indirect identificeerbaar individu. Dit beleid is bedoeld om u te voorzien van de nodige informatie over dit onderwerp.

In dit document verwijst "G.F.I." of "wij" naar de naamloze vennootschap GOLD AND FOREX INTERNATIONAL, met maatschappelijke zetel te Rue du Midi 101 in 1000 Brussel, België. Dit bedrijf is wettelijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en omvat al onze medewerkers en agentschappen die actief zijn op Belgisch grondgebied.

G.F.I. wenst u bij deze duidelijke en transparante informatie te verstrekken over haar praktijken en regels voor de bescherming van de verzamelde gegevens over haar prospects en klanten ("u"), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 inzake de bescherming van persoonsgegevens ("GDPR") en alle andere nationale wetten of voorschriften die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens of de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

1.           De rol van G.F.I. als verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens is GOLD AND FOREX INTERNATIONAL, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Rue du Midi 101 in 1000 Brussel, België, handelend via haar medewerkers en kantoor.

U kunt contact met ons opnemen op het volgende postadres: Rue du Midi 101 in 1000 Brussel (België) of via email op didier@goldforex.be.

Als verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens bepalen wij zelfstandig en autonoom de middelen en doeleinden voor de verwerking van uw gegevens.

2.          Welke gegevens verwerken en gebruiken we?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de in dit beleid beschreven doeleinden. Als onderdeel van onze contractuele of precontractuele relatie, of wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen:

Categorieën gegevens

Voorbeelden van verwerkte gegevens

Hoe verzamelen we deze gegevens?

Contactgegevens

Naam, voornaam, fysiek en virtueel adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum.

Rechtstreeks van u

Identificatiegegevens

Identificatienummer (intern)

Dit is een code die wij u toewijzen en waarmee u geïdentificeerd kunt worden in onze database.

Elektronische gegevens

IP-adres; gegevens met betrekking tot het gebruik van de G.F.I.-website

Cookies en contactformulieren

 

 

 

Gegevens van de bewakingscamera's (CCTV)

Gegevens van de bewakingscamera's

Bewakingscamera's  (CCTV) op de locatie van de maatschappelijke zetel

 

Wanneer wij gevoelige persoonsgegevens over u verwerken, vragen wij uw specifieke en expliciete voorafgaande toestemming, tenzij wij anders gemachtigd zijn om dergelijke gegevens zonder uw toestemming te verwerken, met name om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen en vereisten waaraan wij onderworpen zijn.

3.          Op welke rechtsgrondslag en voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met en binnen de grenzen van de rechtsgrondslagen zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving. Wij zorgen er ook voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot wat strikt noodzakelijk is voor het bereiken en nastreven van deze doeleinden.

  3.1.          Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

We moeten voldoen aan talrijke wettelijke verplichtingen en wettelijke vereisten. Deze verplichtingen kunnen inhouden dat we samenwerken met de bevoegde autoriteiten en/of derden en, indien van toepassing, dat we bepaalde gegevens aan hen doorgeven.

Deze verplichtingen komen voornamelijk uit de volgende wettelijke en regelgevende gebieden:

-          De verplichting om te voldoen aan de toepasselijke fiscale en boekhoudkundige wetgeving, enz;

-          De verplichting om te reageren op officiële verzoeken van lokale of buitenlandse belastings- en gerechtelijke autoriteiten;

-          Verplichtingen met betrekking tot consumentenbescherming;

-          Indien van toepassing, de identificatieplicht in verband met de antiwitwasvoorschriften.

De lijst van wettelijke en reglementaire gebieden volgens dewelke wij uw gegevens kunnen verwerken is non-exhaustief en aan wijzigingen onderhevig.

  3.2.          Uitvoering van (pre)contractuele verplichtingen

De verwerking van uw gegevens vindt plaats om gevolg te geven aan een verzoek om een contract met een nieuwe klant te sluiten en om het overeengekomen contract uit te voeren. In dit kader verwerken wij uw gegevens om:

-          Te reageren op uw verzoeken;

-          Een prospectenfile aan te maken;

-          De opportuniteit te evalueren en de risico's verbonden aan een eventueel contract in te schatten;

-          De voorwaarden en garanties vast te stellen waaronder het contract moet worden afgesloten.

In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten uit het verleden moeten wij een bepaald aantal gegevensverwerkingsprocessen en -operaties van uiteenlopende aard implementeren, onder meer om rekening te houden met de algemene administratieve en boekhoudkundige verplichtingen van G.F.I.

Meer specifiek verwerken wij uw gegevens in het kader van de uitvoering van contracten als volgt:

-          Het beheer van uw aanvragen en bestellingen voor onze diensten;

-          De levering van onze gerelateerde diensten;

-          De opvolging van onze diensten;

-          Centraal klantenbeheer;

-          De facturatie van onze diensten.

Wij kunnen uw gegevens voor aanvullende doeleinden verwerken in het kader van de uitvoering van de afgesloten overeenkomst.

  3.3.          Legitiem belang van G.F.I.

Indien de verwerking niet strikt noodzakelijk is voor een van de bovengenoemde doeleinden, kan G.F.I. uw persoonsgegevens ook verwerken voor andere doeleinden, die verband houden met het uitoefenen en het nastreven van haar legitieme belangen. In dit geval streeft G.F.I. echter naar een gerechtvaardigd evenwicht tussen de noodzaak om uw gegevens te verwerken en het behoud van uw rechten en vrijheden, met inbegrip van het recht op de bescherming van uw privacy. In dat geval zal G.F.I. u op de hoogte houden van de legitieme belangen die wij nastreven en u transparante informatie verstrekken over de verwerkingsactiviteiten en uw rechten.

In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om:

-          De diensten van G.F.I. te personaliseren ;

-          De medewerkers van G.F.I. op te leiden ;

-          De opvolging van taken, werklast, diensten, etc. te plannen;

-          De bescherming van eigendommen en personen te verzekeren en garanderen, fraude of pogingen tot inbraak, misbruik of andere misdrijven te bestrijden;

-          Het bewijs gedurende de wettelijk voorgeschreven periode te bewaren;

-          De rechten van G.F.I. en de personen die zij vertegenwoordigt te verdedigen en te behouden voor de hoven en rechtbanken en andere autoriteiten die bevoegd kunnen zijn;

-          Onze dienstverlening en toezicht op onze activiteiten te verbeteren;

-          Potentiële concurrenten en zakenpartners te analyseren;

-          Het gebruik van onze website te verbeteren door cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren;

-          Een gebeurtenis uit het verleden of ander historisch onderzoek te analyseren.

Deze lijst van G.F.I.'s legitieme belangen is non-exhaustief en is onderhevig aan wijzigingen.

  3.4.          Legitiem bijzonder belang van G.F.I. : reclame en direct marketing

Wij segmenteren onze klanten om u passende diensten aan te bieden die aansluiten bij uw professionele en persoonlijke situatie en bij de diensten die u reeds gebruikt.

Voor deze doeleinden, kunnen we:

-          Uw bezoekgedrag op onze websites of op evenementen, beurzen en andere soortgelijke activiteiten evalueren;

-          Onze interactiegegevens met onze prospects of klanten evalueren;

-          Een aantal van uw surfvoorkeuren via cookies verzamelen.

  3.5.          Uw toestemming om elektronische communicatie te verzenden

Tot slot kunnen wij uw persoonlijke elektronische contactgegevens, namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres, gebruiken om u informatie, advertenties of gepersonaliseerde voorstellen toe te sturen via direct-marketingacties of nieuwsbrieven. In dat geval zal G.F.I. voorafgaand uw specifieke toestemming vragen.

4.          Met wie en hoe delen we uw gegevens?

G.F.I. verkoopt of verhuurt de persoonsgegevens van haar klanten niet aan derden. Wij geven uw persoonsgegevens evenmin door aan derden, behalve in de situaties die in dit beleid worden beschreven.

Wij delen uw persoonsgegevens met de werknemers die diensten verlenen die ons in staat stellen om onze diensten naar behoren uit te voeren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden die deze verwerken volgens onze instructies, in onze naam en voor onze rekening. Wij eisen van deze derden dat zij de integriteit van uw gegevens op passende wijze behandelen en garanderen, zowel wat betreft de vertrouwelijkheid als de opslag ervan.

In de volgende gevallen delen wij uw gegevens met u of maken we ze openbaar:

  1.        Wanneer we daartoe verplicht zijn op grond van een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel, hetzij van een overheidsinstantie, een regelgevende instantie of in het kader van een onderzoek naar vermeende illegale activiteiten;
  2.        Wanneer wij optreden namens zakelijke partners, bijvoorbeeld in het kader van verzekeringscontracten, kunnen wij uw gegevens overdragen in overeenstemming met hun instructies. 

In alle gevallen zorgen wij er altijd voor dat de derde partij uitsluitend beperkte toegang heeft tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste taken uit te voeren.

5.          Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Wij slaan uw gegevens op binnen de EER.

Als wij uw gegevens internationaal moeten overdragen, garanderen wij een adequaat beschermingsniveau van uw gegevens door de toepassing van Europese bepalingen en normen.

6.          Wat zijn uw rechten?

  6.1.          Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving bepaalt de GDPR dat u de volgende rechten hebt:

-          het recht om ons te allen tijde te vragen u kopieën te verstrekken van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, met inbegrip van het recht om ons te vragen: of wij uw persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden, de categorieën van gegevens, de ontvangers met wie uw gegevens worden gedeeld;

-          het recht om ons te vragen om verouderde of onjuiste persoonsgegevens die wij over u bewaren, bij te werken en te corrigeren;

-          wanneer wij uw toestemming vragen, het recht om uw toestemming in te trekken indien deze is gegeven;

-          het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer aan de voorwaarden van artikel 17 van de GDPR is voldaan;

-          het recht om de verwerking te beperken wanneer aan de voorwaarden van artikel 18 van de GDPR is voldaan;

-          het recht op dataportabiliteit voor zover de voorwaarden van artikel 20 van de GDPR op u van toepassing zijn;

-          het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, op voorwaarde dat aan de voorwaarden van artikel 21 van de GDPR is voldaan;

-          het recht om af te zien van alle direct marketing communicatie die wij u (met uw toestemming) kunnen toesturen ;

-          het recht om een klacht in te dienen bij de Dienst voor gegevensbescherming, hetzij per post, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, hetzij per e-mail naar contact@apd-gba.be, hetzij per telefoon op het nummer +32 2 274 48 00.

  6.2.          De activiteit van G.F.I. houdt een verhoogde waakzaamheid in met betrekking tot de transacties die door onze klanten worden uitgevoerd. Deze verhoogde waakzaamheid noopt ons ertoe verdenkingen te melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (C.T.I.F.), overeenkomstig de artikelen 47 en volgende van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contant geld (BC/FT-wet), en dit naar eigen inzicht.

Artikel 55 van de BC/FT-wet verbiedt ons om u mee te delen of een dergelijke verklaring al dan niet is gedaan met betrekking tot de C.T.I.F..

Artikel 65 van de BC/FT Act bepaalt dat u niet rechtstreeks kunt profiteren van uw recht op toegang, rectificatie, vergeten, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar of uw recht om niet te worden geprofileerd of niet op de hoogte te worden gesteld van beveiligingsinbreuken..

Uw rechten worden indirect uitgeoefend: G.F.I. nodigt u uit om contact op te nemen met de gegevensbeschermingsautoriteit (D.P.A.), hetzij per post, hetzij per e-mail, hetzij per e-mail op het adres contact@apd-gba.be, hetzij telefonisch op het nummer +32 2 274 48 00.

De A.P.D. zal contact opnemen met de C.T.I.F., die al dan niet de uitoefening van uw rechten kan goedkeuren.

Als u meer informatie wenst over de uitoefening van een van uw hierboven vermelde rechten, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

  •          telefonisch via +32(0)2/ 550.21.58
  •          via e-mail naar: didier@goldforex.be

  6.3           Sinds 1 januari 2020 is G.F.I. verplicht om, in overeenstemming met de wet van 8 juli 2018 betreffende de organisatie van een centraal contactpunt voor financiële rekeningen en contracten en betreffende de uitbreiding van de toegang tot het centrale dossier van de berichten van inbeslagneming, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, het Centraal Aanspreekpunt op de hoogte te brengen van het bestaan van uw contract.

Het Centraal aanspreekpunt (CAP) is een register dat de bankrekeningnummers en soorten contracten bevat die door natuurlijke personen en rechtspersonen, al dan niet woonachtig in België, gehouden worden bij financiële instellingen in België.

                Doel van het informatiedossier

Binnen de grenzen van de wet is G.F.I. verplicht om aan het CAP de volgende gegevens mee te delen en bij te werken:

1° de identificatiegegevens van de cliënt en zijn vertegenwoordigers;

2° het bestaan van een of meer financiële verrichtingen in contanten door G.F.I., waarbij contant geld is gestort of opgenomen door of voor rekening van de cliënt, samen met, in het laatste geval, de identiteit van de natuurlijke persoon die het contant geld daadwerkelijk heeft gestort of ontvangen voor rekening van de cliënt, alsmede de datum daarvan;

3° het bestaan of de beëindiging van het bestaan van een contractuele relatie met de cliënt, alsmede de datum daarvan, met betrekking tot elk type financiëel contract dat door de wet wordt genoemd.

                Doel

De aan het CAP verstrekte gegevens kunnen onder meer worden gebruikt in het kader van belastingonderzoek, onderzoek naar strafbare feiten en de bestrijding van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme en zware criminaliteit, onder de bij wet gestelde voorwaarden. De Nationale Bank van België houdt gedurende twee kalenderjaren een register bij van de informatieaanvragen die haar voor deze doeleinden worden toegezonden.

                Bewaartermijn

De wet legt een verlengde bewaartermijn van 10 jaar op na mededeling van de gegevens.

                Uitoefening van uw rechten

Het CAP wordt beheerd door de Nationale Bank van België (NBB).

Natuurlijke personen kunnen een gratis overzicht van de op hun naam geregistreerde gegevens opvragen bij het CAP, door middel van een schriftelijk, naar behoren gedateerd en ondertekend verzoek, dat moet worden gericht aan:

Nationale Bank van België

Centraal Aanspreekpunt

Berlaimontlaan 14

1000 Brussel

Het dossier van de aanvrager moet de volgende elementen bevatten :

§1 een duidelijk leesbare tweezijdige fotokopie van de identiteitskaart of, bij gebrek aan een vervangend document, van de persoon die de aanvraag ondertekent ;

§2 de nodige identificatiegegevens: officiële naam en voornaam, geboortedatum, volledig adres van de woonplaats.

Op basis van de verstrekte informatie heeft de klant de mogelijkheid om eventuele fouten door G.F.I. te laten verbeteren of verwijderen.

Behalve in geval van grove nalatigheid of frauduleuze opzet, kan G.F.I. niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verstrekken van deze informatie, aangezien dit uit een wettelijke verplichting voortvloeit.

7.          Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing

Wij vragen uw toestemming om u commerciële informatie, reclame of gepersonaliseerde voorstellen (via direct marketing of elektronische nieuwsbrieven) toe te sturen.

U heeft het recht, indien u niet of niet langer wilt dat wij u dergelijke berichten sturen, om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden. In dit geval zullen wij de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden stopzetten. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen.

Als u bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

  •          per telefoon op +32(0)2/481.10.65
  •          via e-mail op: didier@goldforex.be

 

8.          Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer opslaan dan nodig is om de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, te bereiken.

In overeenstemming met de hieronder uiteengezette principes, zullen wij persoonsgegevens verwijderen zodra het niet langer nodig is om te voldoen aan de doeleinden beschreven in dit privacybeleid, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk is voor andere fundamentele doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het vervullen van onze wettelijke verplichtingen, het behandelen van klachten en het oplossen van geschillen.

De persoonsgegevens van klanten worden door G.F.I. bewaard voor ten minste de duur van de overeenkomst die wij met u hebben en een periode van 10 (tien) jaar na het einde van de contractuele relatie. Het einde van de contractuele relatie wordt verondersteld te beginnen op de dag na de laatste operatie/bestelling die bij G.F.I. is geplaatst.

De periode van gegevensopslag wordt opgeschort zolang de verdediging en handhaving van de rechten van G.F.I. in het kader van een gerechtelijke procedure noodzakelijk is.

9.          Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te garanderen en te beschermen tegen ongeoorloofde of illegale verwerking en tegen onopzettelijke vernietiging, verlies, toegang, misbruik, schade en elke andere onwettige vorm van verwerking van de persoonsgegevens in ons bezit.

 

 

 

                                                                                                                              Laatst bijgewerkt op 08.10.2019