Nieuw: onze webshop is ook gedurende het weekend geopend!

Algemene Voorwaarden

1. Juridische informatie

U kunt ons vinden op het internetadres : www.goldforex.be (hierna de “website”) waarvan de vennootschap Gold & Forex International N.V de eigenaar is. Onze hoofdzetel bevindt zich in de Zuidstraat 101, 1000 Brussel. We zijn ingeschreven in het handels - en vennootschapsregister van Brussel met het ondernemingsnummer BE 0872.944.570

2. Definities

- GFI: Gold and Forex International N.V.

- De klant: elk natuurlijk persoon of rechtspersoon, die in aankoop of verkoop handelt met GFI

-AVW: huidige « Algemene Verkoopvoorwaarden »

- De Website :www.goldforex.be

- Order : een order is een instructie gegeven aan GFI. Het gaat in dit geval om de aankoop of verkoop van een bepaalde hoeveelheid edele metalen of valuta tegen een bepaalde koers.

- Good Delivery Bar : Goudstaaf « Good Delivery Bar » LBMA – zie http://www.lbma.org.uk/the-good-delivery-list

3. Toepassingsgebied van de AVW

De huidige AVW regelen zowel alle aankoop – en verkooptransacties als het gebruik van de diensten toegankelijk op de website, uitgevoerd door een natuurlijk of rechtspersoon.

Gold & Forex International houdt zich het recht aan contractuele clausules te wijzigen. Indien dit het geval is, kunt u deze wijzigingen steeds op de site terugvinden.Elk gebruik van de diensten die toegankelijk zijn op de website impliceert de aanvaarding zonder enig voorbehoud noch beperking van de huidige AVW..

De aankoop en verkoop door natuurlijke personen is uitsluitend toegelaten voor meerderjarigen.

4. Telefonisch toegankelijke diensten

GFI geeft de klant de mogelijkheid goud of bankbiljetten te kopen of te verkopen, evenals het handelen in aankoop en verkoop van edelmetalen, onder de betreffende actuele vermelde voorwaarden.

GFI eigent zich het recht toe de toegang tot zijn diensten te weigeren aan om het even welke klant, van wie vroeger bleek dat eerdere bestellingen of een voorafgaande verkoop de aanleiding gaven tot onregelmatigheden omtrent de betaling of levering, of van wie GFI vermoedt, dat eerdere handelingen zouden geleid hebben tot poging(en) tot fraude.

5. Algemene informatie over aan- en verkoop van goud

Elke investering of belegging behoudt een zeker risico in, dat onderhevig is aan de wisselkoersen. De klant, die investeert in de verkoop of de aankoop van deviezen, goud of edelmetalen, moet er zich bijgevolg bewust van zijn dat er geen enkele meerwaarde kan gegarandeerd worden.

De aankoop – en verkoopacties kunnen onderworpen zijn aan specifieke fiscale regels die geldig zijn in het land waar de klant verblijft. Hij heeft dus de verantwoordelijkheid de geldige fiscale voorschriften, die verbonden zijn aan deze acties, te eerbiedigen.

Onder geen enkele beding kan GFI verantwoordelijk gesteld worden voor het ontbreken van (een)verklaring(en) vanwege de klant.

Bij twijfel kan de klant zich altijd op informatie omtrent wetten en procedures beraden.

Elke beslissing omtrent aankoop of verkoop door de klant valt onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

6. Koersprijzen en koersberekeningen bij telefoontransacties

De prijs van goud, vreemde valuta en andere metalen gelden op het moment wanneer de bestelling daadwerkelijk plaatsvindt ; dit is de reden waarom een bestelling enkel via telefoon en enkel en alleen met een medewerker van GFI mag uitgevoerd worden. Het is de medewerker die de uiteindelijke koers zal bepalen.

We handelen enkel in stukken die in goede staat zijn, dat betekent dat de goudstaven en goudstukken 24 karaat bedragen, goedgekeurd door de LBMA.(The London Bullion Market Association).

Alle prijzen worden in Euro weergegeven en de koersen, die op de website te vinden zijn, zijn louter ter informatie of als richtlijn bedoeld.

7. Voorwaarden voor aankoop/verkoop door de klant

De klant(e) moet zijn/haar achternaam, voornaam en e-mailadres als zijn vaste toestelnummer als zijn gsm-nummer opgeven. Zolang deze belangrijke gegevens ontbreken, kan zijn/haar aanvraag niet behandeld worden.

Vanaf het moment dat de klant het eens is over de/het bestelde product(en), de hoeveelheid en de koers ervan, wordt de transactie als gesloten en definitief beschouwd.

Vervolgens moet de klant zijn/haar bestelling zo snel mogelijk goedkeuren en bevestigen, uiterlijk op de dag zelf van zijn/haar akkoord.

Daarna ontvangt hij/zij een e-mail met een link met het verzoek zich naar de klantenzone op de website te begeven. Daar zal hem/haar verzocht worden zijn gegevens te vervolledigen. Hij/zij moet daarna zijn bestelling nogmaals bevestigen aan de hand van de verkregen instructies.

De klant moet vervolgens het hokje naast de algemene verkoopsvoorwaarden aanvinken, dat wil zeggen dat hij/zij deze gelezen heeft en hiermee automatisch akkoord gaat. Tevens gaat hij/zij ermee akkoord dat hij/zij afziet van de mogelijkheid tot terugtrekking (zie artikel 8).

Door het aanvaarden van de AVW erkent de klant kennis te hebben genomen van de artikelen 60 tot 65 van de Antiwitwaswet van 18 september 2017 (zie punt 14 van de GDPR of ook Algemene verordening Gegevensbescherming - AVG genoemd).

GFI behoudt zich het recht voor om om het even welke vorm van afwijking recht te zetten bij het bevestigen van een bestelling van een klant.

Bij aankoop (verkoop door GFI) wordt de klant verzocht over te gaan tot betaling teneinde zijn/haar bestelling te kunnen laten behandelen. De betalings – en bankgegevens worden per e-mail aan hem/haar meegedeeld. De betaling kan enkel en alleen gebeuren met een overschrijving, tenzij door GFI expliciet een andere betalingswijze toegelaten wordt, door middel van een door de bank gedekte cheque of d.m.v. een contante betaling. Deze procedure dient binnen een tijdspanne van 48 uur te gebeuren, die meteen volgt op de transactie. De wet van 18 september 2017 meldt ook dat enkel de eerste 3000 Euro contant kunnen betaald worden.

GFI houdt zich eraan de klant te informeren bij ontvangst van de geldbedragen, waarbij hij/zij verzocht wordt contact op te nemen met het kantoor van GFI om de bestelling in ontvangst te nemen

Bij verkoop (aankoop door GFI), verzoeken wij om een uitvoering van levering binnen 2 werkdagen.

Bij een verkoop aan GFI zal het betreffende bedrag, naar wens van de klant, overgeschreven worden naar de rekening van de klant of betaald worden met een bankcheque.

Enkel de eerste 500 Euro mogen contant betaald worden (zie wet van 18 september 2017).

GFI behoudt zich het recht voor om een limiet voor contante betalingen in te voeren, afhankelijk van de geschiedenis van de klant

Zowel in aankoop als verkoop, houdt GFI zich het recht voor om de klant een voorschot of garantie te vragen van 10 % van het transactiebedrag alvorens tot bestelling over te gaan.

GFI verwerkt onmiddellijk de bestelling van de klant door middel van dekking van de bestelling van de aankoop of verkoop op de markt. Dit wil zeggen dat de klant contractueel en definitief gebonden is aan zijn/haar bestelling vanaf het moment dat hij/zij ingestemd heeft met de hoeveelheid en de koers aan de telefoon.

Bij het niet respecteren van deze voorziene mogelijkheden in de AVW, behoudt GFI zich het recht voor om eventuele (verschil)kosten aan de klant aan te rekenen en dit middels alle mogelijke rechtsmiddelen.

8. Afwezigheid van recht tot herroeping

Conform het artikel VI, 55 tot 57 van de WER (Wetboek van economisch recht) kan de wet tot herroeping niet toegepast worden.

Aangezien de marktschommelingen, waaraan de goudkoers en de koers van metalen en deviezen onderhevig zijn, kan de klant zich niet beroepen op het recht tot herroeping na het plaatsen van zijn/haar bestelling, noch telefonisch, noch per e-mail.

9. Levering van de bestelling

De klant neemt zijn/haar bestelling in ontvangst op ons kantoor. Een andere manier is niet mogelijk.

De bestelde edele metalen kunnen enkel geleverd worden zodra het geld is ontvangen op de meegedeelde bankrekening of via een bankcheque op het moment van de transactie.

Wij verzoeken de klant echter om ons te contacteren alvorens naar onze kantoren te komen,om zich ervan te vergewissen dat de bestelling wel degelijk beschikbaar is. In sommige gevallen kan de levering worden uitgesteld omwille van diverse redenen.

10. Ondertekening van de factuur

De klant moet het borderel (indien op naam) ondertekenen wanneer hij/zij de bestelde producten in ontvangst neemt of de verkochte producten aanlevert.

De klant moet bij ontvangst van zijn/haar bestelling controleren of de bestelling daadwerkelijk overeenkomt: het juiste gewicht, kwaliteit en hoeveelheid, namelijk met dat wat op het borderel is vermeld.

Bij vaststelling van een afwijking of fabrieksfout, of als de klant een opmerking wenst te maken, wordt hij/zij verzocht dit meteen te doen op het moment van ontvangst van de bestelling.

11. Verkoop door de klant

GFI koopt voornamelijk goudstaven en goudmuntstukken aan, maar handelt ook in andere edele metalen zoals zilver, platina, palladium of rhodium.

GFI koopt dus geen goudjuwelen aan.

12. Leveringsvoorwaarden van de producten door de klant

GFI koopt alleen goudstaven en goudstukken als deze worden aangeboden in onze kantoren volgens de voorwaarden uiteengezet in artikel 13.

13.De waarde van de goederen

De waarde van de goederen hangt af van de kwaliteit, soms van hun zeldzaamheid, van hun fijngewicht en van de goudkoers..
De koers wordt bepaald, hetzij op het moment van de doorgevoerde transactie aan de telefoon, hetzij op het moment van de levering aan ons kantoor, als er vooraf niets eerder werd afgesproken of als een expertise noodzakelijk blijkt.
Een waardebepaling zal door een expert van GFI uitgevoerd worden, die de kwaliteit van de goederen zal beoordelen volgens de beurscriteria voor de stukken (good delivery) van de staven.
Indien de staven of de stukken niet aan de criteria beantwoorden, zullen de prijzen vervolgens aangepast worden.
Indien nodig en noodzakelijk, zal GFI analyses laten uitvoeren, waarvan de kosten aan de klant doorgerekend zullen worden.

14. Persoonsgegevens

GFI hecht een bijzonder groot belang aan de persoonsgegevens van de klant, die door GFI zorgvuldig bijgehouden worden in het kader van eerdere transacties.
Deze gegevens moeten aan GFI ter beschikking gesteld worden voor de transactie. Bij weigering van het overhandigen van deze gegevens of bij het achterhouden van informatie kan dit mogelijkerwijze leiden tot weigering of tot annulering van de transactie.

De huidige wetgeving verplicht de klant ertoe zijn identiteits- en persoonsgegevens kenbaar te maken bij elke transfer vanaf 10.000 Euro als de klant cash wil betalen. Wat betreft de verkoop van goud (aankoop door GFI), moet de klant zijn/haar identiteit kenbaar maken vanaf de eerste Euro en bij de aankoop van goud (verkoop door GFI) ligt het maximumbedrag op 3000 Euro (dus minder of gelijk aan 3000 €).

Bij elke transactie houdt GFI zich het recht voor tot opvraging van de identiteit van de klant, zelfs voor transacties die lager liggen dan de voorafgenoemde bedragen. Tevens houdt GFI zich het recht voor volgende zaken op te eisen: elk sluitend document, die de oorsprong van de inkomsten moet bewijzen, de oorsprong en de bestemming van de producten, en uitgewisselde bedragen alsook de beroepsactiviteit van de klant.

Bij deze procedure moet de hele bestelling via de website gebeuren en moet de verrichting tevens op naam geschieden.

14 bis : Algemene Verordening betreffende de Gegevensbescherming (AVG)


Wij verwijzen naar de artikelen 60 tot 65 van de antiwitwaswet van 18 september 2017
http://www.ctif-cfi.be/website/images/FR/law_be/loifr-nl-en.pdf
meer in het bijzonder de artikelen 64 en 65

Art. 64 – Persoonsgegevens worden door onderworpen entiteiten op basis van deze wet alleen verwerkt met het oog op het voorkomen van WG/FT en worden niet verder verwerkt op een manier die niet verenigbaar is met deze doelstellingen.

Art. 65 – De persoon op wie krachtens deze wet de verwerking van de persoonsgegevens van toepassing is, geniet niet van het recht op toegang en de rectificatie van zijn gegevens, noch van het recht op vergetelheid, op gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaren aan te voeren, noch van het recht om niet geprofileerd te worden, noch van kennisgeving van de veiligheidsgebreken.
Het recht op toegang van de betrokken persoon tot de persoonsgegevens die hem betreffen, wordt onrechtstreeks uitgeoefend, krachtens artikel 13 van de voornoemde wet van 8 december 1992, bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer zoals ingesteld door artikel 23 van dezelfde wet.

Als de klant zijn online account op de site www.goldforex.be en alle informatie wat hem betreft voor deze applicatie wenst te verwijderen, hoeft hij alleen maar de aanvraag te doen via email aan GFI die het nodige zal doen. Hou er echter rekening mee dat deze verwijdering enkel betrekking heeft op de online applicatie en niet op de transactiegeschiedenis, de persoonlijke gegevens en bewijsstukken die GFI intern tot zijn beschikking heeft krachtens de antiwitwaswet.

15. Verantwoordelijkheid

Het is niet de taak van GFI de klant te informeren over de opportuniteit van aankoop of verkoop van goud, deviezen of edelmetalen.

GFI verzekerd bovendien ook geen enkele meerwaarde voor de klant.

In geen enkel geval kan GFI verantwoordelijk worden gesteld voor een in gebreke blijven van telecommunicatiemiddelen, van de server die de website of enige andere site herbergt of voor het niet ontvangen van mails, faxen of brieven die zouden gestuurd zijn door de klant.

De toegankelijke informatie die op de website staan, zijn louter ter informatie.

Op die manier kan GFI niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele verschillen tussen de gepubliceerde koersinformatie op de Website en het werkelijke bedrag, dat tijdens de transactie wordt bepaald.

GFI kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor zaken als : staking(en), storing(en) of onregelmatigheden op de goudmarkt, onderbreking(en) of verstoring op de goudkoersnotering of voor bepaalde vormen van overmacht, die bekrachtigd en bepaald worden door de van kracht zijnde Belgische rechtsbevoegdheid.

16.Tijdelijke onderbreking(en)

GFI behoudt zich het recht voor om op elk moment de toegang tot zijn website te onderbreken om eventuele onderhoudswerken of andere technische werken te laten uitvoeren of in geval van een bezoekerspiek, dit zonder verantwoordelijk te kunnen worden gesteld voor deze onderbrekingen.

17.Witwassen

Bij vaststelling van witwaspraktijken van kapitalen of financiering van terrorisme door de klant kan GFI hem/haar elke mogelijkheid en toegang tot aanvraag van transacties ontzeggen.

In het algemeen luidt de regel dat bij ondertekening van het document de klant erkent dat de oorsprong en de bestemming van de metalen, deviezen en ingeruilde fondsen geen enkel onrechtmatig karakter mogen dragen.

18. Contact

De klant kan contact met GFI opnemen per e-mail op het volgende adres: [email protected] of telefonisch op het nummer : + 32 2 513.92.40 GFI zal uw vraag zo snel mogelijk behandelen.

19. Toegepast recht en geldende rechtsbevoegdheid

Les présentes Conditions sont soumises au droit belge.

De huidige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch Recht. Alle mogelijke geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Franstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BEWARING

 

20.-

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in een naar behoren ondertekend schrijven, kan de bewaring uitsluitend betrekking hebben op edelmetalen aangekocht via GOLD & FOREX INTERNATIONAL (KBO. 0872.944.570).

In ieder voorkomend geval zijn alle ontvlambare en ontplofbare voorwerpen/goederen en, in het algemeen, alle voorwerpen/goederen die schade kunnen toebrengen aan hun omgeving, alle voorwerpen/goederen die op grond van wettelijke bepalingen uit de handel zijn genomen, uitgesloten van bewaring.

Indien dergelijke voorwerpen/goederen in bewaring worden gegeven, is de bewaargever er als enige verantwoordelijk voor en bovendien aansprakelijk voor alle schade, van welke aard ook, die het gevolg kan zijn van een dergelijke bewaring.

21.-

De bewaring omvat de opslag en veiligstelling van de roerende die toevertrouwd worden aan GOLD & FOREX INTERNATIONAL of aan om het even welke dienstverlener waarop GOLD & FOREX INTERNATIONAL een beroep zou doen.

Tegen betaling van de overeengekomen of gebruikelijke vergoedingen, neemt GOLD & FOREX INTERNATIONAL de verantwoordelijkheid op zich voor de acties nodig voor de aanvaarding, overhandiging en behandeling van de toevertrouwde voorwerpen/goederen.

Onverminderd punt 9 omvat de vergoeding niet het vervoer en de verzekering van de in bewaring gegeven voorwerpen.

22.-

Bij de indiening van de bewaringsaanvraag wordt door GOLD & FOREX INTERNATIONAL een inventaris opgemaakt van de in bewaring gegeven voorwerpen. Deze inventaris wordt beschikbaar gesteld via de online account, of wordt in tweevoud opgemaakt bij het afsluiten van het contract aan het loket in de Zuidstraat 101 te 1000 Brussel.

Deze inventaris bevestigt de bewaargeving en geldt als bewijs met betrekking tot de aard en het aantal van de in bewaring gegeven voorwerpen. De inventaris bindt de partijen pas nadat zij is aanvaard, indien zij online is afgesloten, of door elke partij is ondertekend, indien zij aan het loket is afgesloten.

Deze inventaris mag door de bewaargever niet in onderpand of als garantie worden gegeven aan een derde partij.

De inventaris is beperkt tot het aantal en het uiterlijke aspect van de in bewaring gegeven voorwerpen/goederen. GOLD & FOREX INTERNATIONAL is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de verpakking van de toevertrouwde goederen, tenzij zij de voorwerpen/goederen heeft laten inpakken, uitpakken en verzegelen door zijn personeel.

23.-

GOLD & FOREX INTERNATIONAL besteedt dezelfde zorg aan de bewaring van de in bewaring gegeven voorwerpen/goederen als aan de bewaring van zijn eigen voorwerpen/goederen. De bewaring van de voorwerpen/goederen geschiedt in daartoe geschikte ruimtes, doch breidt zich niet uit tot bijzondere maatregelen of het onderhoud daarvan, tenzij dienaangaande specifieke schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

24.-

GOLD & FOREX INTERNATIONAL mag het in bewaring gegeven voorwerp/goed niet gebruiken zonder de uitdrukkelijke of veronderstelde toestemming van de bewaargever.

Voor alle fungibele goederen wordt de toestemming van de bewaargever verondersteld.

25.-

GOLD & FOREX INTERNATIONAL is in geen enkel geval aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit een gebeurtenis veroorzaakt door overmacht.

Dit is met name het geval wanneer de onmogelijkheid van teruggave het gevolg is van een storing of een defect in de opslagfaciliteiten, van de website, een staking of een lock-out.

26.-

GOLD & FOREX INTERNATIONAL is niet aansprakelijk voor enige verslechtering, verlies of beschadiging in de volgende gevallen:

(a)    in bewaring geven van onbeschermde breekbare voorwerpen/goederen;

(b)    onjuiste verklaring van de bewaargever die door GOLD & FOREX INTERNATIONAL met alle wettige middelen bewezen zal worden;

(c)     in bewaring geven van bederfelijke voorwerpen/goederen om welke reden dan ook;

(d)    schade veroorzaakt door het verstrijken van de tijd;

(e)    schade veroorzaakt door temperatuurschommelingen;

(f)      tussenkomst van een derde partij of van ambtenaren van een autoriteit die optreden op grond van een wet of een verordening (huiszoekingsbevel, inbeslagnemingsbevel, controle door de administratie, enz.)

GOLD & FOREX INTERNATIONAL is enkel aansprakelijk voor schade, verlies of beschadiging die door haar veroorzaakt wordt.

27.-

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, in geval van verslechtering, verlies of beschadiging toe te schrijven aan GOLD & FOREX INTERNATIONAL, worden de gouden investeringsmunten verzekerd tegen de afkoopwaarde plus een premie van maximaal tien (10) percent op de datum van het schadegeval.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, in geval van verslechtering, verlies of beschadiging toe te schrijven aan GOLD & FOREX INTERNATIONAL, worden de goudstaven verzekerd tegen de afkoopwaarde op de datum van het schadegeval.

Voor alle andere goederen is de verslechtering, het verlies of de beschadiging toe te schrijven aan GOLD & FOREX INTERNATIONAL voor onze vennootschap slechts bindend ten belope van de CMR-waarde van de in bewaring gegeven goederen, die berekend wordt overeenkomstig artikel 23 in extenso van de wet van 19 mei 1956 met betrekking tot het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (B.S., 08.11.1962).

28.-

De aansprakelijkheid van GOLD & FOREX INTERNATIONAL begint op het ogenblik van de inbewaringgeving en eindigt op het ogenblik van de teruggave.

29.-

GOLD & FOREX INTERNATIONAL moet hetzelfde voorwerp/goed teruggeven in dezelfde staat als het ontvangen is.


In geval van inbewaringgeving van fungibele edele metalen heeft GOLD & FOREX INTERNATIONAL evenwel steeds het recht om een identiek voorwerp van dezelfde aard terug te geven, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, zonder dat de bewaargever aanspraak kan maken op enige grief.

30.-

Onverminderd artikel 9 van deze Algemene voorwaarden en tenzij hij het volledige bedrag van de verschuldigde vergoedingen heeft betaald in overeenstemming met de overeengekomen voorwaarden, zal de bewaarnemer nooit het recht hebben om de vruchten van de toevertrouwde voorwerpen/goederen op te eisen, tenzij hij GOLD & FOREX INTERNATIONAL vooraf schriftelijk per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld, waarbij GOLD & FOREX INTERNATIONAL een termijn van twintig (20) werkdagen heeft gekregen om zich te schikken.

31.-

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, zal GOLD & FOREX INTERNATIONAL de in bewaring gegeven goederen slechts terugbezorgen aan de persoon die ze aan haar heeft toevertrouwd tegen betaling van het volledige verschuldigde bedrag.

In geval van overlijden van de bewaargever kunnen de rechthebbenden de teruggave van het gedeponeerde voorwerp/goed slechts vorderen (1) tegen betaling van het volledige verschuldigde bedrag, (2) na voorlegging van een overlijdensakte en (3) na voorlegging van een notariële akte waarin de rechthebbenden worden aangewezen om het voorwerp in ontvangst te nemen.

Indien er meerdere rechthebbenden zijn, wordt het in bewaring gegeven voorwerp/goed aan ieder van hen slechts teruggegeven voor zijn/haar aandeel. Indien het in bewaring gegeven voorwerp/goed ondeelbaar is, moeten de erfgenamen unaniem overeenkomen wie rechtsgeldig is aangewezen om het in ontvangst te nemen.

32.-

In ieder geval is GOLD & FOREX INTERNATIONAL gerechtigd een retentierecht uit te oefenen op het in bewaring gegeven voorwerp/goed indien enige verplichting voortvloeiend uit de wet, deze voorwaarden of de bijzondere voorwaarden niet zou worden nagekomen door de bewaargever.

33.-

Bij betaling van het volledige verschuldigde bedrag en behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, zal het in bewaring gegeven voorwerp/goed zo snel mogelijk na het verzoek hiertoe aan de bewaargever terugbezorgd worden op instructie, tenzij GOLD & FOREX INTERNATIONAL kennis heeft van enige beslaglegging, verzet tegen de teruggave van het in bewaring gegeven voorwerp/goed of enige andere conservatoire maatregel.

De bewaargever is, in alle omstandigheden, verantwoordelijk voor alle betalingen van welke aard dan ook wanneer deze het gevolg zijn van een gehele of gedeeltelijke vervroegde opname van het in bewaring gegeven voorwerp/goed.

34.-

Elke klacht over ontvangen voorwerpen/goederen moet onmiddellijk schriftelijk worden ingediend via een speciaal daartoe bestemd formulier beschikbaar op het moment van ontvangst. Indien hij/zij dit nalaat, wordt de bewaargever onherroepelijk verondersteld het voorwerp/goed te hebben aanvaard en ziet hij/zij derhalve af van elke vorm van schadevergoeding, onverminderd de toepassing van Artikel 9 van deze overeenkomst.

35.-

Onverminderd Artikel 28 is GOLD & FOREX INTERNATIONAL slechts gehouden de in bewaring gegeven goederen te verzekeren indien hij, vóór de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, schriftelijk de lastgeving van de bewaargever heeft ontvangen met aanduiding van het te dekken risico en de te verzekeren waarde.

Als deze dekking wordt aangevraagd, zal GOLD & FOREX INTERNATIONAL de bewaargever een kopie bezorgen van de voorwaarden van een dergelijke verzekering en, in geval van een schadegeval, zal de enige gesprekspartner zijn voor de bewaargever.

Er kan geen verhaal worden gehaald bij GOLD & FOREX INTERNATIONAL.

Bovendien, indien de bewaargever deze verzekering afsluit zonder de hulp van GOLD & FOREX INTERNATIONAL, is de bewaargever verplicht om een uitdrukkelijke clausule van afstand van verhaal, van welke aard ook, ten aanzien van GOLD & FOREX INTERNATIONAL op te nemen.

36.-

De door het in bewaring geven gegenereerde kosten zijn driemaandelijks verschuldigd. In geval van niet-betaling op de vervaldag worden de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding (boetebeding) van vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag en met een contractuele rente die wordt vastgesteld op twaalf procent (12%) per jaar over het verschuldigde bedrag.

Het bedrag van de maandelijkse kost is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan de inwerkingtreding van de overeenkomst en wordt jaarlijks van rechtswege aangepast.

37.-

De bewaargever is ertoe gehouden aan GOLD & FOREX INTERNATIONAL alle kosten te vergoeden die gemaakt worden voor het bewaren van het toevertrouwde voorwerp/goed en aan GOLD & FOREX INTERNATIONAL alle schade te vergoeden die de bewaring zou hebben veroorzaakt.

38.-

Ingeval het eigendom van de in bewaring gegeven goederen naar een derde partij overgaat, moet ten gunste van deze derde partij een nieuwe inventaris worden opgemaakt. Deze overdracht is uitsluitend geldig voor GOLD & FOREX INTERNATIONAL wanneer deze inventaris ondertekend is door alle partijen (de verkoper, de koper en GOLD & FOREX INTERNATIONAL).

GOLD & FOREX INTERNATIONAL heeft het recht de volledige betaling te eisen van de schuldvorderingen die voortvloeien uit het in bewaring geven van de toevertrouwde voorwerpen/goederen vóór de opstelling en de ondertekening van het contract.

39.-

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, zal de bewaargever slechts toegang hebben tot de hem toevertrouwde voorwerpen/goederen indien hij GOLD & FOREX INTERNATIONAL hiervan voorafgaandelijk op de hoogte heeft gebracht.

40.-

Onverminderd het retentierecht van GOLD & FOREX INTERNATIONAL, blijven de bewaarkosten verschuldigd indien de bewaarnemer de in bewaring gegeven voorwerpen/goederen niet ophaalt binnen de maand na de beëindiging van het contract.

41.-

Elke aanvulling en/of wijziging van deze algemene voorwaarden zal als nietig worden beschouwd indien zij niet vooraf schriftelijk is aanvaard en ondertekend door de partijen.

42.-

De gehele of gedeeltelijke nietigheid van deze algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van de overeenkomst en/of van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden met zich mee.

43.-

Elk geschil betreffende de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, overeenkomstig de Belgische wetgeving.