NIEUW: We zijn ook te vinden in Lasne op afspraak

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


1.    DEFINITIES EN VERKLARINGEN

1.1.    Tenzij anders aangegeven in de Algemene Voorwaarden, hebben de termen met een hoofdletter de volgende betekenis:

a.    De term 'Order' verwijst naar een instructie die de klant via de website, de telefoon, een e-mail of een brief geeft aan GFI en die onder meer, maar zonder uitputtend te zijn, betrekking heeft op de aankoop en/of verkoop van een Product.
b.    De term 'Klant' verwijst naar de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die een Order plaatst bij GFI.
c.    De term 'Consument' verwijst naar een Klant die consument is in de zin van artikel I.1. van het Wetboek van economisch recht.
d.    De term 'Bankrekening' verwijst naar de bankrekeningen van GFI zoals aangegeven op de contactpagina van de Website: https://www.goldforex.be/nl/content/13-contacter-GFI-gold-forex-international
e.    De term 'Bevestiging' verwijst naar de schriftelijke bevestiging die de Klant met name per e-mail naar GFI stuurt nadat de Klant een Order heeft geplaatst. De Bevestiging omvat alle essentiële kenmerken van het Order dat de Klant plaatst, namelijk, maar zonder uitputtend te zijn: het productnummer, het type product, de hoeveelheid, de toegepaste koers en het totaalbedrag. De Bevestiging maakt de Overeenkomst tussen de Partijen definitief en onherroepelijk.
f.    De term 'Overeenkomst' verwijst naar de onderhavige Algemene Voorwaarden, het Order, de Facturen en het Privacybeleid, die samen één contractueel geheel vormen. De Overeenkomst heeft voorrang op alle andere afspraken tussen de Partijen.
g.    De term 'Onderneming' verwijst naar een Klant die een onderneming is in de zin van artikel I.1. van het Wetboek van economisch recht.
h.    De term 'GFI' verwijst naar GOLD AND FOREX INTERNATIONAL, waarvan de hoofdzetel gevestigd is in de Zuidstraat 101 te 1000 Brussel en die bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven staat onder het nummer 0872.944.570.
i.    De term 'Good Delivery' verwijst naar goudstaven met een good delivery-statuut, zoals bepaald door de LBMA (London Bullion Market Association https://www.lbma.org.uk/good-delivery/about-good-delivery).
j.    De term 'Lokalen' verwijst naar de lokalen van GFI die GFI bij een Bevestiging doorgeeft.
k.    De term 'Website' verwijst naar de website van GFI (https://www.goldforex.be/) en al zijn bijgewerkte versies.
l.    De term 'Product' verwijst naar een beleggingsproduct in goud, een metaal, en/of een edelmetaal en/of een munteenheid met een vastgelegde koers.
m.    De term 'Factuur' verwijst naar elke factuur die GFI naar aanleiding van een Order uitgeeft.
n.    De term 'Partijen' verwijst naar GFI en de Klant.
o.    De term 'Privacybeleid' verwijst naar het privacybeleid van GFI, dat beschikbaar is via deze link: https://www.goldforex.be/nl/content/18-GDPR.
p.    De term 'Algemene voorwaarden' verwijst naar de onderhavige algemene voorwaarden en alle bijgewerkte versies.
q.    De term 'AMLCO' verwijst naar de 'Anti-Money Laundering Officer' of de compliancefunctionaris van GFI.
r.    De term 'Wet van 18 september 2017' verwijst naar de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (de antiwitwaswet).

1.2.    Andere termen worden rechtstreeks in de Algemene Voorwaarden gedefinieerd en vullen de hogergenoemde definities aan.
1.3.    De Franse versie van deze Algemene Voorwaarden heeft voorrang op alle andere versies in een andere taal dan het Frans.
1.4.    De titels van de artikels zijn louter ter indicatie en voor meer leesgemak. Ze hebben geen invloed op de interpretatie van de Algemene Voorwaarden en beperken die niet.
1.5.    Termen die hierboven in het enkelvoud werden aangegeven, verwijzen ook naar hun meervoud en omgekeerd, afhankelijk van de context.
1.6.    Wanneer een termijn in dagen wordt aangegeven, loopt die van middernacht tot middernacht. Termijnen worden berekend vanaf de dag na de handeling of de gebeurtenis die er aanleiding toe geeft. De vervaldag is ingerekend in de termijn.

2.    ALGEMEEN

2.1.    Elke afspraak die of elk document dat in strijd is met de Overeenkomst wordt als nietig of op z'n minst niet afdwingbaar tussen de Partijen beschouwd.
2.2.    Wanneer de Klant een Order plaatst via de telefoon of de Website, een Order geheel of gedeeltelijk betaalt, of een schrijven stuurt (e-mail, brief, bericht) waarin hij uitdrukkelijk of stilzwijgend maar zeker bevestigt dat hij akkoord gaat, gaat de Klant van rechtswege akkoord met de Overeenkomst (hierna het 'Akkoord' genoemd).
2.3.    De Klant bevestigt dat hij meerderjarig is en overeenkomstig zijn nationale wetgeving bevoegd is om met name een overeenkomst af te sluiten en, desgevallend, de Producten van GFI te kopen. Als de Klant daar niet toe bevoegd is of zijn bevoegdheid verliest, moet hij GFI hier op eigen verantwoordelijkheid van op de hoogte brengen. Tot GFI op de hoogte wordt gebracht, gaat die ervan uit dat de Klant bevoegd is om een overeenkomst te sluiten en de genoemde Producten te kopen.
2.4.    GFI behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dergelijke wijzigingen gaan in zodra de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden online wordt gezet. De Klant krijgt een melding dat er nieuwe Algemene Voorwaarden zijn.
2.5.    Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de Website van GFI: https://www.goldforex.be/nl/content/2-Algemene-Voorwaarden. Wanneer er sprake is van een Akkoord, wordt de Klant geacht de Algemene Voorwaarden volledig te kennen.

3.    ALGEMENE INFORMATIE OVER DE AANKOOP EN VERKOOP VAN GOUD

3.1.    Elk Order dat geplaatst wordt, gaat gepaard met een zeker risico, onder meer door de schommelingen op de markt. De Klant die een Product verkoopt en/of koopt (onder meer, maar zonder uitputtend te zijn: munteenheden, goud en/of edelmetalen) moet zich er bijgevolg van bewust zijn dat winst in geen geval gegarandeerd kan worden.
3.2.    De Klant erkent en bevestigt aan GFI dat hij, voor hij zijn Order heeft geplaatst, de kans heeft gekregen GFI al zijn vragen over de Producten te stellen, de kans heeft gekregen om zich te laten adviseren door technische adviseurs, en zich geïnformeerd heeft over de te volgen wetten, regels en procedures (met name administratieve en fiscale procedures).
3.3.    Afhankelijk van het land waarin de Klant verblijft, moet hij specifieke fiscale regels volgen wanneer hij Producten koopt en/of verkoopt.
3.4.    Elke Partij verbindt zich ertoe om en verklaart haar sociale, administratieve en fiscale verplichtingen na te komen, alsook die van haar vertegenwoordigers en afgevaardigden. Elke Partij is hier rechtstreeks en uitsluitend verantwoordelijk voor.
3.5.    De Klant is als enige verantwoordelijk voor Orders die hij plaatst. GFI beperkt zich tot de uitvoering van het Order van de Klant.

4.    DE KOERS DIE TOEGEPAST WORDT OP TRANSACTIES VIA DE TELEFOON OF DE WEBSITE

4.1.    De prijs van de Producten, met name goud, munteenheden en andere metalen, hangt af van hun marktnotering op het moment dat het Order geplaatst wordt. Wanneer een Order telefonisch geplaatst wordt, bevestigt GFI de koers die toegepast wordt op het Order tijdens het telefonische gesprek aan de Klant. Die koers is definitief. Wanneer het Order via de Website van GFI wordt geplaatst, wordt de koers die toegepast wordt op het Order aan de Klant, bevestigd in het orderoverzicht op de Website. De koers wordt definitief zodra de Klant op 'Mijn orders nakijken”.
4.2.    De noteringen op de Website hebben betrekking op munten in goede staat en internationale goudstaven en/of goudbaren van 24 karaat met een 'Good Delivery'-statuut van de LBMA ('London Bullion Market Association').
4.3.    De prijs van de Producten wordt aangegeven in EUR.
 
5.    BEPALINGEN VOOR AANKOOP-/VERKOOPORDERS

5.1.    Bij elk Order moet GFI de klant kunnen identificeren en de volgende informatie van hem ontvangen hebben: naam, voornaam, adres, e-mailadres en, desgevallend, telefoonnummer (vast of mobiel). Als het niet mogelijk is om de Klant te identificeren, zal GFI geen enkel Order behandelen en uitvoeren.
5.2.    Zodra GFI een Order ontvangen heeft, telefonisch of via de Website, worden de Partijen geacht een bindende en definitieve Overeenkomst te hebben gesloten. GFI voert de bestelling namelijk onmiddellijk uit door de Aankoop- of Verkooporder op de markt te registreren. De Klant is hierdoor onherroepelijk en definitief gebonden aan de Overeenkomst.
5.3.    Zodra de Klant een Order heeft geplaatst, stuurt GFI hem een schriftelijke Bevestiging (met name per e-mail) met daarin alle essentiële kenmerken van het Order. De Bevestiging omvat onder meer en zonder uitputtend te zijn: de naam van de Klant, het type product, de hoeveelheid en/of het aantal, de toegepaste koers en het totaalbedrag.
5.4.    Zodra de Klant de Bevestiging heeft ontvangen, verbindt hij zich ertoe alle acties te ondernemen die nuttig en/of nodig zijn om het Order uit te voeren, met name en zonder uitputtend te zijn: het bedrag voor het Order overschrijven op de Bankrekening van GFI met de juiste mededeling.
5.5.    De Klant bevestigt dat hij op de hoogte werd gebracht van het feit dat er geen herroepingsrecht is, met name op grond van artikel VI.58 en volgende van het Wetboek voor economisch recht.
5.6.    De Klant bevestigt dat hij op de hoogte is van de antiwitwaswet van 18 september 2017 en meer bepaald van de artikels 60 t.e.m. 65 van deze wet.
5.7.    Bij de aankoop van een Product (verkoop door GFI) verbindt de Klant zich ertoe het bedrag dat nodig is om zijn Order te verwerken, over te schrijven op de door GFI in de Bevestiging vermelde Bankrekening. Tenzij schriftelijk anders aangegeven door GFI verloopt de betaling uitsluitend via bankoverschrijving of cash, en dit onmiddellijk of ten laatste 48 uur na de Bevestiging. De Klant bevestigt dat hij op de hoogte werd gebracht van het feit dat enkel de eerste 3.000 euro cash kunnen worden betaald, overeenkomstig artikel 67 van de antiwitwaswet van 18 september 2017. GFI verbindt zich ertoe de Klant ervan op de hoogte te brengen als het bedrag van het Order goed ontvangen is.
5.8.    Bij verkoop (aankoop door GFI) verbindt de Klant zich ertoe de Producten binnen 2 werkdagen na het plaatsen van het Order te overhandigen. Het resultaat van de verkoop wordt overgeschreven op de bankrekening die de Klant aan GFI doorgeeft. Enkel de eerste 500 euro kunnen cash worden uitbetaald, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. GFI behoudt zich het recht voor om cashbetalingen naar eigen goeddunken en op basis van de voorgeschiedenis van de Klant te beperken.
5.9.    Zowel bij aankoop als verkoop heeft GFI het recht om de Klant, vóór het plaatsen van het Order, een voorschot of een waarborg te vragen die overeenkomt met minstens 10 % van het bedrag van het Order.
5.10.    Wat Consumenten betreft: als een Order niet wordt betaald, wordt er van rechtswege interest geheven tegen de geldende wettelijke rentevoet, na voorafgaande ingebrekestelling. De interest loopt vanaf 14 dagen na de dag waarop GFI de Klant in gebreke heeft gesteld.
5.11.    Wat Ondernemingen betreft: de geldende rentevoet is de wettelijke rentevoet die van toepassing is op handelstransacties, overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, gewijzigd door de wet van 14 augustus 2021 of gelijke welke andere latere wet die de wet van 2 augustus 2002 wijzigt.
Bij betalingsverzuim begint de interest 48 uur na de Bevestiging te lopen.
Het bedrag dat de Klant verschuldigd is aan GFI, wordt bovendien vermeerderd met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding ten belope van 10 % van het Order, met een minimum van 500 EUR, onverminderd enige andere toeslag voor de geleden schade, met inbegrip van eventuele invorderingskosten, die ten laste komen van de Klant. De Klant die ook Onderneming is, erkent dat deze bepaling een remedie is voor het niet betalen binnen de contractuele termijnen en geen boetebeding. De Onderneming aanvaardt de onderhavige clausule met volledige kennis van zaken en erkent onherroepelijk dat ze overeenstemt met de handelspraktijk en in geen geval een onrechtmatig beding vormt in de zin van artikel VI.9/15 van het Wetboek van economisch recht.
5.12.    Zowel bij Consumenten als Ondernemingen worden ontvangen betalingen altijd gebruikt om de oudste schuld af te lossen. Indien er nalatigheidsinteresten of kosten zijn, met in begrip van schadevergoedingen aan GFI, worden betalingen eerst daarvan afgetrokken.
5.13.    Wanneer Klanten die Consument zijn niet betalen binnen de betaaltermijn, zoals beschreven in artikel 5.10, of wanneer Klanten die Onderneming zijn niet betalen binnen de betaaltermijn, zoals beschreven in artikel 5.11, heeft GFI het recht om de Overeenkomst op te zeggen ten nadele van de Klant. In dat geval:
a.    Moet de Klant aan GFI een bedrag betalen dat overeenkomt met het positieve verschil tussen de koers die van toepassing was op het Order en de koers waaraan GFI de Producten kan verkopen, vermenigvuldigd met het aantal Producten;
b.    Staat de Klant, indien van toepassing, zijn voorschot af aan GFI.
GFI heeft recht op het hoogste bedrag tussen de hierboven vermelde punten a. en b. Bovendien heeft GFI het recht om een vergoeding te eisen voor de werkelijk geleden schade als blijkt dat die groter is dan de in punt a. of b. vermelde bedragen.

6.    ONTSTENTENIS VAN HET HERROEPINGSRECHT

6.1.    Overeenkomstig artikel VI.58 en volgende van het Wetboek van economisch recht heeft de Klant geen herroepingsrecht, met name omdat de koersen voor goud, metalen en munteenheden op de financiële markt kunnen schommelen.

7.    INONTVANGSTNAME VAN HET ORDER

7.1.    GFI raadt de Klant aan om de Producten in de Lokalen van GFI te komen ophalen, vooral vanwege de waarde van de Producten.
7.2.    De Klant kan er ook voor kiezen om de Producten te laten leveren. De Klant moet er in dat geval echter rekening mee houden dat de levering verzorgd wordt door een onafhankelijke leveringsdienst die de levering binnen een redelijke termijn zal uitvoeren (hierna de 'Dienstverlener' genaamd). Er wordt ervan uitgegaan dat de Producten moeten worden geleverd op het adres dat de Klant (hierna 'Adres' genoemd) heeft doorgegeven bij de plaatsing van het Order (hierna de 'Levering' genoemd). De Klant moet aanwezig zijn op het Adres, zodat hij de Producten in ontvangst kan nemen.
Is hij niet aanwezig, dan worden de Producten overhandigd aan gelijk welke andere persoon die aanwezig is op het Adres. De Klant gaat daarmee akkoord. GFI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve of ontbrekende informatie door fout van de Klant.
GFI kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering van de Producten, aangezien de levering wordt toevertrouwd aan de Dienstverlener en levertermijnen slechts ter indicatie worden meegedeeld. De Klant kan een laattijdige levering van de Producten in geen geval beschouwen als een schending van de Overeenkomst of als een gebeurtenis die hem recht geeft op een schadevergoeding en intresten of de ontbinding van de Overeenkomst. GFI verbindt zich er redelijkerwijs toe de Klant naar zijn beste vermogen bij te staan bij zijn inspanningen tegenover de Dienstverlener als effectief blijkt dat die laatste een fout heeft begaan.
7.3.    Klachten met betrekking tot de Producten worden pas als ontvankelijk beschouwd als de Klant, op het moment dat hij de Producten ontvangt, schriftelijk voorbehoud aantekent en dat voorbehoud kenbaar maakt aan GFI (met name via de Factuur en/of leveringsdocumenten).
7.4.    Zolang de Klant zijn Order niet betaald heeft, zoals beschreven in artikel 5.4, mag en/of kan hij de bij het Order horende Producten niet in ontvangst nemen of mogen en/of kunnen ze niet worden geleverd.
7.5.    De Klant verbindt zich ertoe GFI te contacteren vóór hij naar zijn Lokalen gaat. Bij gebrek daaraan, garandeert GFI de Klant niet dat de Producten van de Klant beschikbaar zijn wanneer hij langskomt.
7.6.    GFI behoudt zich het recht voor om een met de Klant afgesproken datum voor inontvangstname naar eigen goeddunken uit te stellen. In dat geval verbindt GFI zich ertoe contact op te nemen met de Klant om een nieuwe datum af te spreken. GFI kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld als GFI een afspraak moet uitstellen. De Klant bevestigt dat hij uitdrukkelijk akkoord gaat met dit punt.

8.    ONDERTEKENING VAN DE FACTUUR

8.1.    De Klant verbindt zich ertoe een Factuur te ondertekenen wanneer hij de bij zijn Aankooporder horende Producten in ontvangst neemt en/of wanneer de bij zijn Aankooporder horende Producten worden geleverd. De Klant wordt uitgenodigd om gelijk welke opmerking die hij heeft met betrekking tot de Producten aan te geven op de Factuur.
8.2.    Zolang de Klant de Factuur niet ondertekend heeft, mag hij de bij het Order horende Producten niet in ontvangst nemen.
8.3.    Op het moment dat de Klant de Producten in ontvangst neemt, verbindt hij zich ertoe te controleren of de Producten overeenkomen met zijn Order en gaat hij met name de kwaliteit, het gewicht of het aantal vermeld op de Factuur na. Mocht hij een anomalie of een gebrek opmerken, moet hij GFI daar op het moment van de Levering of bij het in ontvangst nemen van de Producten van op de hoogte brengen.
8.4.    De Klant gaat ermee akkoord dat Facturen elektronisch kunnen worden verzonden. Elektronische Facturen verschijnen op de Website, in het account van de Klant.
 
9.    VERKOOP DOOR DE KLANT

9.1.    Het staat GFI vrij om een Verkooporder van de Klant te aanvaarden of te weigeren. Louter ter informatie: GFI koopt voornamelijk goudstaven en beleggingsmunten over, maar handelt ook in andere edelmetalen zoals zilver, platina, palladium en rodium. GFI koopt geen gouden juwelen over.
9.2.    Wanneer een Klant aan GFI wil verkopen, gebeurt dat steeds in de Lokalen van GFI.
9.3.    De waarde van het Product hangt onder meer af van de volgende criteria: kwaliteit, soms de zeldzaamheid, het fijngewicht en de goudkoers.
9.4.    De goudkoers wordt bepaald op het moment dat het Order wordt geplaatst, onder voorbehoud van artikel 9.5. De goudkoers die van toepassing is op een Order, kan worden geraadpleegd in de Bevestiging en/of Factuur.
9.5.    Indien een deskundige analyse nodig is of, meer algemeen, de koers om gelijk welke reden niet werd vastgelegd op het moment dat het Order werd geplaatst, zal GFI de goudkoers bevestigen op een met de Klant afgesproken moment in de Lokalen. De koers wordt in dat geval weergegeven op de Factuur. De waarde wordt geschat door de experts van GFI. Zij controleren onder meer of de kwaliteit van de Producten voldoet aan de criteria voor 'beleggingsmunten' (voor munten) of het 'Good Delivery'-statuut (voor goudstaven).
9.6.    Indien de Producten niet voldoen aan de in artikel 9.5 genoemde criteria, zal GFI de prijs van de voorgestelde Producten daaraan aanpassen.
9.7.    GFI kan het nodig achten om de Producten te analyseren. In dat geval zal GFI de Klant daarvan op de hoogte brengen en de analyses pas (laten) uitvoeren nadat de Klant zijn akkoord heeft gegeven voor de procedure.
9.8.    GFI kan niet-internationale goudstaven overkopen van de Klant (goudstaven zonder LBMA-certificaat, zoals Franse of Belgische goudstaven). In dat geval zal GFI een korting aftrekken van de koers die weergegeven staat op de Website, om de smeltkosten van de goudstaven te dekken. Wanneer een Klant een verkooptransactie per telefoon of e-mail plaatst en het soort goudstaaf daarbij niet verduidelijkt, behoudt GFI zich het recht voor om een korting af te trekken van de op voorhand aan de Klant doorgegeven en met hem afgesproken prijs als blijkt dat de goudstaaf (de goudstaven) die de Klant naar de Lokalen meebrengt geen LBMA-certificaat heeft (hebben). Ook wanneer de kwaliteit van de goudmunten, edelmetalen en goudstaven van de Klant na het telefonisch of per e-mail vastleggen van de koers niet beantwoordt aan de kwaliteitsnormen van GFI, behoudt deze laatste zich het recht voor om een korting af te trekken van de initiële, in de Bevestiging vermelde prijs.

10.    PERSOONSGEGEVENS

10.1.    GFI hecht bijzonder veel belang aan de persoonsgegevens die het mogelijks moet verwerken naar aanleiding van de geplaatste Orders.
10.2.    De Klant erkent dat hij kennis genomen heeft van het Privacybeleid van GFI, dat beschikbaar is via deze link: https://www.goldforex.be/nl/content/18-GDPR. GFI wijst erop, zonder uitputtend te zijn, dat:
-    GFI overeenkomstig de AVG  optreedt als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die het naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst verwerkt;
-    De rechtsgrond waarop de verwerking van persoonsgegevens is gestoeld, de uitvoering van de Overeenkomst en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van GFI is;
-    GFI de persoonsgegevens van zijn Klanten kan delen met zijn onderaannemers, als dat nodig blijkt voor de uitvoering van de onderhavige Overeenkomst. GFI garandeert met het oog daarop dat zijn onderaannemers de AVG naleven.
10.3.    De Klant beschikt over de rechten die in de AVG voorzien zijn: inzage, rectificatie, gegevens wissen, beperking van verwerking, dataportabiliteit, bezwaar, individuele geautomatiseerde beslissing. Hij kan zijn rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected].
10.4.    De Klant moet zijn identiteit al vanaf de eerste euro aantonen, vóór een aankoop- of verkooptransactie, of het nu gaat om goud, metalen, edelmetalen of munteenheden. Elke handeling gebeurt verplicht op naam.
10.5.    In alle gevallen behoudt GFI zich het recht voor om documenten op te vragen waarmee de Klant de bron van zijn inkomsten, de oorsprong of bestemming van de gewisselde Producten en fondsen, alsook zijn beroepsactiviteit kan bewijzen. Indien de Klant de door GFI verzochte gegevens niet kan voorleggen, is GFI niet verplicht om de Orders van de Klant uit te voeren.
 
11.    AANSPRAKELIJKHEID

11.1.    GFI heeft in geen geval de intentie om de Klant te adviseren over de kans om Producten te kopen of te verkopen (met name goud, munteenheden, metalen en edelmetalen). De Klant is als enige verantwoordelijk voor een dergelijke keuze. De taak van GFI is beperkt tot het uitvoeren van de Orders van de Klant.
11.2.    Overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek kan GFI niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit overmacht. Met name deze gevallen worden gezien als overmacht: een onvoorziene, onoverkomelijke gebeurtenis buiten de macht van GFI om, met inbegrip van maar niet beperkt tot natuurrampen, epidemieën, pandemieën, oorlogen, aanslagen, vorderingen, brand, overstromingen, arbeidsongevallen, lock-outs, stakingen of arbeidsconflicten. Het optreden van een geval van overmacht geeft de Klant geen recht op een schadevergoeding. Wanneer GFI een Order tijdelijk niet kan uitvoeren door een geval van overmacht, brengt GFI de Klant daar met alle middelen van op de hoogte en heeft hij het recht om de uitvoering van een Order op te schorten, zonder dat de Klant een schadevergoeding kan eisen.
Wanneer GFI een Order helemaal niet kan uitvoeren door een geval van overmacht, heeft GFI het recht om de onderhavige Overeenkomst op te schorten, nadat het de Klant daar met alle middelen van op de hoogte heeft gebracht en zonder dat de Klant een schadevergoeding kan eisen.
11.3.    GFI kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld wanneer de telecommunicatiesystemen of de server waarop de Website of gelijk welke website gehost wordt, uitvallen, of wanneer e-mails, faxberichten of brieven van de Klant niet toekomen.
11.4.    Wat Ondernemingen betreft is GFI niet aansprakelijk voor a) verliezen/schade die niet voortvloeit (voortvloeien) uit een fout van GFI; of b) commercieel verlies (met inbegrip van verlies van winst, contracten, verwachte besparingen, gegevens, klanten of overbodige uitgaven), of c) indirecte schade of gevolgschade die niet kon worden voorzien door de Partijen op het moment dat een Order werd geplaatst.
11.5.    De gegevens op de Website zijn louter indicatief. De Klant geeft uitdrukkelijk aan dat hij dat begrijpt.
11.6.    GFI kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verschillen tussen de koersen op de Website en de koersen die worden toegepast op een Order.
11.7.    GFI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit informatie van de Klant die foutief of onvolledig blijkt.
 
12.    TIJDELIJKE ONDERBREKING

12.1.    GFI behoudt zich het recht voor om de toegang tot zijn Website tijdelijk op te schorten om het materiaal en/of de software en de infrastructuur die nodig is om de Website toegankelijk te maken te onderhouden, of in geval van grote drukte, zonder dat de Klant GFI daarvoor aansprakelijk kan stellen.

13.    ANTIWITWASWET

13.1.    De Klant verbindt zich ertoe geen handelingen via GFI uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het witwassen van kapitalen en/of de financiering van terrorisme, zonder dat deze opsomming uitputtend is.
13.2.    De Klant verbindt zich ertoe alle antiwitwasnormen die hem worden opgelegd, te volgen. De Klant verbindt zich er met het oog daarop toe alle documenten voor te leggen die nodig en/of nuttig zijn om zijn identiteit te bewijzen, alsook om GFI op eenvoudig verzoek aan te tonen dat de kapitalen waarmee hij goud, edelmetalen en munteenheden aanschaft, een wettelijke oorsprong hebben.
13.3.    De Klant verbindt zich er bovendien en nog altijd met het oog op het bovenstaande toe alle documenten voor te leggen die nodig en/of nuttig zijn om zijn identiteit te bewijzen, alsook om GFI op eenvoudig verzoek aan te tonen dat de kapitalen waarmee hij goud, edelmetalen en munteenheden aanschaft, een wettelijke oorsprong hebben wanneer een verkoop de interne limieten overschrijdt die de AMLCO heeft vastgelegd in de antiwitwasprocedure van GFI, overeenkomstig de Wet van 18 september 2017.
13.4.    Wanneer de Klant goud en metalen in bewaring wil geven, verbindt hij zich ertoe de oorsprong van zijn goud en metalen aan te tonen. We verwijzen u hiervoor naar de algemene voorwaarden van GFI Safe (https://www.goldforex.be/nl/content/21-deposito).
 
14.    CONTACT

14.1.    U kunt GFI contacteren voor vragen, om uw rechten uit te oefenen of om een klacht in te dienen:
-    Per telefoon: +32 (0)2 513 92 40
-    Per e-mail:
[email protected], of
[email protected]
-    Per brief: Zuidstraat 101 te 1000 Brussel
 
15.    KENNISGEVING

15.1.    Alle kennisgevingen, ingebrekestellingen en andere berichten die in het kader van de Overeenkomst worden meegedeeld, moeten ofwel per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar de Partijen worden gestuurd, ofwel per e-mail met ontvangstbevestiging.
15.2.    Elke Partij mag, via een kennisgeving die op de in dit artikel beschreven manier verstuurd wordt, een ander adres of een andere persoon opgeven waarnaar/naar wie kennisgevingen in het kader van deze Overeenkomst worden gestuurd.

16.    VOLLEDIGHEID

16.1.    De onderhavige Overeenkomst annuleert en vervangt alle verbintenissen of verklaringen die de Partijen vóór het tekenen van deze Overeenkomst hebben gemaakt, ongeacht hun aard, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot het voorwerp van de Overeenkomst.
16.2.    Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen.

17.    GELDIGHEID VAN DE ARTIKELS

17.1.    Artikels in deze Overeenkomst die in strijd zouden zijn met de wettelijke, regelgevende of dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde worden als niet-geschreven beschouwd, zonder dat hun nietigheid de geldigheid van de Overeenkomst in haar geheel aantast.
17.2.    In voorkomend geval vervangen de Partijen in onderling overleg en met inachtneming van de werkelijke intentie van de Partijen op het moment van het sluiten van de Overeenkomst, de bepaling die nietig of in strijd met een bepaling van dwingend recht of een bepaling van openbare orde is, door een andere bepaling die binnen de wettelijke grenzen dezelfde gevolgen heeft als de bepaling die nietig of in strijd met een bepaling van dwingend recht of een bepaling van openbare orde is verklaard, of waarvan de gevolgen die van de te vervangen bepaling zo dicht mogelijk benaderen.18.    AFSTAND VAN EEN RECHT

18.1.    Als een Partij de andere Partij niet dwingt om een onderdeel van de Overeenkomst na te komen, betekent dat niet dat hij afstand doet van het recht dat haar door dat onderdeel of door een ander onderdeel van de Overeenkomst wordt verleend.

19.    AFSTAND/OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN

19.1.    De Klant verbindt er zich toe de rechten en plichten die hem vanwege deze Overeenkomst toekomen, niet over te dragen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van GFI.
19.2.    Een overdracht die niet volgens de bepalingen in dit artikel gebeurt, kan niet worden afgedwongen bij GFI. Bovendien is de Klant specifiek aansprakelijk en heeft GFI het recht om de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen ten nadele van de Klant, om de Klant in gebreke te stellen en te dwingen de in bewaring gegeven Producten terug te halen na betaling van alle aan GFI verschuldigde bedragen, en om een vergoeding te eisen voor de schade die voortvloeit uit de contractuele fout van de Klant.


20.    VERTROUWELIJKHEID

20.1.    Alle Partijen verbinden zich ertoe de informatie die vóór het ondertekenen van de Overeenkomst werd gedeeld, vertrouwelijk te behandelen voor zolang de Overeenkomst loopt en ook nadat ze werd beëindigd. Alle Partijen verbinden zich er bovendien toe om, zonder uitputtend te zijn, de andere Partij, haar activiteiten, haar producten, haar diensten, haar bestuur of haar personeel niet in diskrediet te brengen. Ze onthouden zich van uitspraken die geïnterpreteerd kunnen worden als laster.
20.2.    Met uitzondering van de gevallen die opgelegd worden door een wet, een rechtbank of een bevoegde overheidsinstantie verbinden alle Partijen zich ertoe om geen vertrouwelijke informatie te delen met derden, noch om het bestaan, het voorwerp of de inhoud van de Overeenkomst te onthullen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere Partij. Ingeval een dergelijke communicatie opgelegd wordt door een wet, een rechtbank of een bevoegde overheidsinstantie, moet de Partij die de vertrouwelijke informatie moet delen, de andere Partij op voorhand op de hoogte brengen van het moment en de inhoud van de communicatie.
20.3.    Deze vertrouwelijkheidsverplichting geldt voor alle personeels- en bestuursleden van de Partijen.
20.4.    De Partijen blijven tot tien jaar na het einde van de Overeenkomst gebonden aan deze vertrouwelijkheidsverplichting.

21.    TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

21.1.    Op de onderhavige Overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
21.2.    Geschillen over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze Overeenkomst die niet in der minne en binnen een redelijke termijn opgelost kunnen worden, zoals beschreven in het volgende artikel, worden uitsluitend voorgelegd aan de Franstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel.
21.3.    In dat kader en vóór een procedure voor de hoven en rechtbanken, verbinden de Partijen zich ertoe deel te nemen aan minstens één bemiddelingsbijeenkomst en daarbij een persoon te benoemen met beslissingsbevoegdheid. De bemiddeling wordt in dat geval gehouden door de bemiddelaar die in onderling overleg door de Partijen is gekozen uit de bemiddelaars die door de Federale Bemiddelingscommissie zijn erkend. De kosten van de bemiddeling worden pro rata onder de Partijen verdeeld. Wanneer de Partijen het niet eens kunnen worden over de bemiddelaar, wijzen ze elk een bemiddelaar aan. Het is dan de missie van die bemiddelaars om het eens te worden over wie de bemiddeling tussen de Partijen zal leiden.