EU-Verordening 2017/821

In het kader van zijn activiteiten moet GFI GOLD voldoen aan de EU-verordening (EU 2017/821) waarin voor goudimporteurs due diligence-verplichtingen met betrekking tot de leveringsketen zijn vastgesteld om de traceerbaarheid van het verhandelde goud te waarborgen.

GFI GOLD heeft een interne procedurehandleiding opgesteld met betrekking tot de traceerbaarheid van goud. Dit handboek is sinds 2 maart 2023 van kracht en werd op dezelfde dag door de raad van bestuur van GFI goedgekeurd. Het voorziet in de uitvoering van beleid en praktijken om aan onze zorgplicht voor de leveringsketen te voldoen, teneinde de transparantie te bieden die nodig is om het vertrouwen van het publiek op te bouwen en aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
In het besef dat er risico's bestaan op ernstige negatieve gevolgen van de winning, handel, verwerking en uitvoer van mineralen uit conflict- of risicogebieden, en dat wij de verantwoordelijkheid hebben de mensenrechten te respecteren en niet bij te dragen tot conflicten, verbinden wij ons ertoe in contracten en/of overeenkomsten met leveranciers een beleid vast te stellen en op te nemen dat in overeenstemming is met de regelgeving inzake verantwoorde goudwinning. Wij verbinden ons ertoe ons te onthouden van elke handeling die kan bijdragen tot de financiering van conflicten en het toepasselijke juridische kader na te leven.
Supply chain due diligence is een permanent, proactief en reactief mechanisme waarmee wij onze aankopen en verkopen controleren en beheren om ervoor te zorgen dat zij niet bijdragen tot conflicten of de nadelige gevolgen daarvan.
Bovendien betrekt GFI momenteel uitsluitend bij Metalor Technologies SA ("Metalor"), een Zwitserse smelterij die door de London Bullion Market Association ("LBMA") is gecertificeerd als behorend tot de London Good Delivery List of Acceptable Refiners. De LBMA heeft ook een onafhankelijk auditrapport over de zorgvuldigheid van Metalor's toeleveringsketen goedgekeurd. GFI is van mening dat de methode en de criteria die worden gebruikt om deze mechanismen te certificeren, gelijkwaardig zijn aan de vereisten van de verordening. Smelterijen zijn een belangrijke schakel in internationale toeleveringsketens van mineralen, aangezien zij gewoonlijk de laatste schakel zijn met een reële mogelijkheid om zorgvuldigheid te betrachten door informatie over de oorsprong van mineralen en de bewakingsketen te verzamelen, te rapporteren en te verifiëren.

Nuttige links